Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje prijímacie konanie na 3. stupeň (PhD.) denného i externého štúdia. Prihlášky možno posielať do 4. augusta 2013. Prijímacie konanie sa uskutoční 19. augusta 2013.

Akreditované študijné programy:
Masmediálna komunikácia: denné a externé štúdium
Marketingová komunikácia: denné a externé štúdium
Aplikované mediálne štúdia: denné a externé štúdium

Termín podania prihlášky: do 4. augusta 2013
Termín výberového konania: 19. august 2013
Poplatok za prijímacie konanie: 35 €
Elektronické podanie prihlášky: 30 €
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 30007, pre prihlášku podanú elektronicky – 30008
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK5981800000007000071919
SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424
E-mail: fmkucm@ucm.sk 
Web: https://fmk.sk

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na základe opatrenia Ministerstva školstva SR z 1. augusta 2012 č. 2012-6519/32834:12-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2012, stanovuje rektor UCM na návrh dekanky FMK UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia – 950 € ročne.

Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy: 
Podmienky pre prijatie na doktorandské štúdium na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vo všetkých študijných programoch tretieho stupňa:

  1. O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore.
  2. Prihláška ne doktorandské štúdium sa podáva na formulári s prílohami. Tlačivo prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) je uchádzačom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva školstva SR – www.minedu.sk – alebo sa dá zakúpiť v špecializovaných predajniach (tlačivá, kancelárske potreby, a pod.).
  3. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov.
  4. K prihláške na doktorandské štúdium je uchádzač povinný priložiť projekt dizertačnej práce (odporúčaný rozsah 5 – 7 strán).

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia môže študovať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch masmediálne štúdiá, žurnalistika, knižnično-informačné štúdiá, sociológia, politológia, psychológia, filmové umenie a multimédiá, dizajn, manažment, obchod a marketing.


K prihláške uchádzač priloží:

  • životopis,
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností.

Uchádzač o externú formu štúdia predloží potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore.

Témy dizertačných prác
Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou.
Témy dizertačných prác vypisujú školitelia s príslušným vedeckým titulom (prof., doc.) schválení vedeckou radou fakulty. (Zoznam tém je priložený na konci tejto stránky.)

Prijímacie konanie
Prijímacie konanie má charakter výberového konania, a to formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, predpoklady na štúdium, projekt dizertačnej práce. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty.
Termíny výberového konania určuje dekan fakulty podľa harmonogramu aktuálneho akademického roka (predbežný termín výberového konania na PhD. štúdium v študijnom programe marketingová komunikácia a masmediálna komunikácia – 19. august 2013).

Koordinátor pre zdravotne postihnutých: Mgr. Juliána Laluhová, PhD.

Témy dizertačných prác s anotáciami na akademický rok 2013/2014 [pdf, 326 KB]

Dátum poslednej aktualizácie: 01.07.2013