Prihlasovanie sa na témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2020/2021

Na témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2020/2021 sa bude dať cez systém Ais2 prihlasovať v termíne od 6. marca 2020 od 16.00 hod. do 20. marca 2020 do 20.00 hod. Týka sa to študentov:

 • 2. roka Bc. stupňa štúdia (všetky študijné programy),
 • 3. roka Bc. stupňa štúdia študijného programu masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia a teória digitálnych hier v externej forme štúdia,
 • 1. roka Mgr. stupňa štúdia v dennej forme (všetky študijné programy).

Témy si študenti vyberajú prostredníctvom AIS, kde v sekcii „evidencia štúdia“ prejdete na záložku VSES017 „Štúdium, zápisné listy, záverečné práce…“, kde si následne volíte záložku „záverečné práce“ a nájdete ikonu „prihlásiť sa na zadanie záverečnej práce“ (malý obdĺžnik so znamienkom +) a prihlásite sa na zadanie práce (ďalší postup Vám už určite bude jasný).

Prosíme študentov, aby sa na témy prihlasovali podľa príslušných študijných programov a foriem štúdia – pre lepšiu orientáciu uvádzame prehľad skratiek študijných programov, v ktorých študujú a kde sú zaevidované témy pre ich študijný program.

Bakalárske štúdium:

 • 2. r. aplikované mediálne štúdiá: AMES-BcD15
 • 2. r. marketingová komunikácia: MARK-BcD15
 • 2. r. masmediálna komunikácia: KOMU-BcD15
 • 2. r. vzťahy s médiami: VZME-BcD15
 • 2. r. teória digitálnych hier: TEDI-BcD18

Magisterské štúdium:

 • 1. r. aplikované mediálne štúdiá: AMES-MgD18
 • 1. r. marketingová komunikácia: MARK-MgD18
 • 1. r. masmediálna komunikácia: KOMU-MgD18
 • 1. r. teória digitálnych hier: TEDI-MgD15

Externé štúdium:

 • 3.r. Bc. masmediálna komunikácia: KOMU-BcE15
 • 3.r. Bc. marketingová komunikácia: MARK-BcE15
 • 3.r. Bc. teória digitálnych hier: TEDI-BcE15

Témy by v systéme mali byť zaevidované tak, že by sa Vám výber témy z odlišného študijného programu (než toho, v ktorom študujete) nemal podariť. V systéme sa prihlasujete len na jednu tému a vyberáte si témy prác na: Fakulta masmediálnej komunikácie (BPFMK/DPFMK), Ak. rok: 2020/2021

V prípade problémov sa prosím obráťte na p. Uhlíkovú alebo p. Benkovskú.

V prípade technických problémov spojených s funkčnosťou AIS na p. Dostálová príp. na prodekanku pre štúdium Dr. Minárikovú.