Prijímame prihlášky na PhD. štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia

O prijatie môže požiadať každý absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo inom príbuznom odbore. Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce.

Momentálne prijímame prihlášky na doktorandské štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná aj externá forma). Všetky potrebné informácie o prijímacom konaní na AR 2021/2022 nájdete v tomto dokumente.

Ďalšie detaily (dátumy, prihlášku a pod.) nájdete na tejto stránke.