Od 28. februára opäť v škole: Prečítajte si usmernenie k prezenčnej výučbe

Návrat do školy bude prebiehať v dvoch etapách. Dôležité je sledovať svoj zdravotný stav, opäť budú povolené dve absencie a študenti sa znova môžu ubytovať na internáte.

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu a s tým súvisiace uvoľňovanie opatrení zamedzujúce šírenie vírusu COVID-19 zo strany štátnych orgánov a ÚVZ a v súvislosti s „Opatrením rektora UCM č. 3/2022“ sa Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od pondelka 28. februára 2022 vracia k opätovnému prezenčnému vyučovaniu.

Najskôr prednášky online, potom všetko prezenčne

V prvej etape, v dátume od 28. 2. 2022 – 12. 3. 2022, bude prezenčné vyučovanie len pri praktických predmetoch (semináre, cvičenia a malé prednášky) a tých predmetoch, ktoré budú zreteľne označené v rozvrhu číslom miestnosti, kde bude vyučovanie realizované. Väčšie prednášky v tomto čase budú len dištančne – online. Pri predmetoch vyučovaných prezenčne nebude prebiehať hybridná, online výučba.

V druhej etape, od 14. 3. 2022, bude nasledovať prezenčné vyučovanie v plnom profile a rozsahu podľa platných akreditovaných noriem v programoch, ktoré sú na fakulte vyučované. V praxi to znamená, že vyučovanie bude realizované vo výhradne prezenčnej forme pri prednáškach, seminároch a cvičenia v dennej forme štúdia. Pri externej forme štúdia bude časť štúdia prebiehať dištančne – online (takéto vyučovanie bude označené).

Treba sledovať svoj zdravotný stav

Fakulta ruší všetky opatrenia, ktoré boli zavedené v predošlom semestri v súvislosti s epidemiologickou situáciou. Študentom aj pedagógom však odporúčame dôsledne sledovať svoj zdravotný stav a v prípade podozrenia z nakazenia sa vírusom COVID-19 vykonať opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.

Zároveň prosíme všetkých študentov, ktorí sa nedali zaočkovať, aby zvážili svoje rozhodnutie a pristúpili k tejto forme ochrany svojho zdravia a zdravia svojho okolia. Zároveň upozorňujeme, že v čase, kedy informujeme svojich študentov a zamestnancov o priebehu prezenčného vyučovania, ešte nebola platná nová vyhláška ÚVZ k novým, avizovaným opatreniam. Preto v prípade, že plánovaná vyhláška, ktorá ma upravovať opatrenia od 28. 2. 2022, bude reštriktívna v porovnaní s našimi opatreniami, môže dôjsť k úprave našich informácií a pravidiel pri vyučovaní. Pravidelne preto kontrolujte oficiálne kanály fakulty.

Informácie o zabezpečení prezenčného vyučovania pre študentov

  • Vyučovanie prebieha v protokole základ, nie je vyžadovaný test ani karanténne opatrenia v prípade pozitivity študenta v skupine či ročníku. Napriek tomu vyzývame na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie hygienických štandardov – dezinfekcia rúk, pravidelné vetranie a pod.
  • V interiéroch budov je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 (nie rúško).
  • Konzultačné hodiny sú realizované v prezenčnej forme, po dohode s vyučujúcim však môžu prebiehať aj online.
  • Pokiaľ má študent podozrenie na COVID-19, odporúčame sa ráno pred vyučovaním testovať použitím samotestu, AG testu alebo PCR testu (zoznam testovacích miest je uvedený na stránke fmk.sk, sekcia COVID INFO). Upozorňujeme, že podozrenie na ochorenie COVID-19 bez absolvovania certifikovaného testovania a potvrdenia o takomto teste nebude prihliadané ako ospravedlnená absencia. Rovnako tak nie je dôvod na ospravedlnenú absenciu ani účasť na očkovaní, nakoľko takýto termín je možné vopred plánovať, resp. termín očkovania upravovať podľa potreby.
  • Študent je povinný pri potvrdení ochorenia COVID-19 informovať fakultu prostredníctvom formulára zverejneného na stránke fmk.sk, sekcia COVID INFO (odkaz na formulár priamo TU). Formulár má len informatívny charakter a slúži na monitorovanie epidemiologickej situácie na fakulte počas semestra.
  • Študent sa počas letného semestra riadi pravidlami jednotlivých predmetov a vyučujúcich (ktoré stanovujú počet ospravedlniteľných absencií). V prípade potvrdenia ochorenia na COVID-19 je možné na takúto absenciu prihliadať ako na ospravedlnenú, avšak s overiteľným dokladom. Zároveň je fakulta oprávnená prostredníctvom štátnych úradov správnosť týchto dokumentov skontrolovať.
  • Ak sa študent nachádza v domácej izolácii, môže využiť na ospravedlnenie povolené absencie (ak mu to vyučujúci v rámci predmetov umožňujú). V opačnom prípade je nutné o tom informovať svojho ošetrujúceho lekára a požiadať ho o potvrdenie o domácej izolácii.
  • Počas letného semestra 2021/2022 je možné organizovať aj študentské aktivity, avšak je potrebné ku každej tejto akcii mať súhlas od vedenia fakulty a dodržiavať aktuálne pandemické opatrenia s prihliadnutím na charakter aktivity. 
  • Odporúčame pravidelne sledovať sekciu na stránke fmk.sk COVID INFO, kde budeme aktualizovať dôležité údaje týkajúce sa opatrení v súvislosti s výučbou a šírením vírusu COVID-19.
  • Študenti, ktorým bolo ubytovanie pridelené v ŠD UCM na Nám. J. Herdu 2, sa môžu ubytovať od 22. 2. 2022. Termín ubytovania potvrdia e-mailom vedúcej ŠD UCM, ubytovať sa je možné každý pracovný deň pondelok – štvrtok od 8:30 – 11:00 hod. a od 12:30 – 14:00 hod., v piatok od 8:30 – 11:00 hod. V sobotu a v nedeľu nebude ubytovanie študentom umožnené.

Dokumenty na stiahnutie: