Postup pri odovzdávaní potvrdení o absolvovaní preddiplomovej praxe: Študenti 2. Mgr. stupňa štúdia v DENNEJ a EXTERNEJ forme (KOMU, MARK, TEDI)

Študenti 2. Mgr. stupňa štúdia v DENNEJ a EXTERNEJ forme (KOMU, MARK, TEDI) budú potvrdenia o absolvovaní preddiplomovej praxe odovzdávať elektronicky prostredníctvom archívu FMK.

Študent si v archíve vyhľadá príslušného pedagóga (podľa zoznamu nižšie) a predmet „preddiplomová prax“.

Študent je POVINNÝ do archívu FMK vložiť potvrdenie o absolvovaní praxe a tiež aj „sebahodnotenie praxe“ tak ako je uvedené v usmerneniach pre absolvovanie preddiplomovej praxe.

Denní študenti vkladajú potvrdenia do archívu do: 10. apríla 2020
Externí študenti vkladajú potvrdenia do archívu do: 10. mája 2020

V prípade, že aktuálna situácia znemožnila študentovi v danom intervale absolvovať preddiplomovú prax obráti sa mailom na príslušného pedagóga, ktorý preddiplomovú prax zapisuje pre daný študijný program. Študentovi bude pedagógom zadaná úloha aj s určením deadlinu a po jej splnení bude môcť byť takýto študent hodnotený.

Ak došlo k situácii, že študent neabsolvoval prax v plnom rozsahu – v takýchto prípadoch to bude pedagóg posudzovať individuálne, pričom presný rozsah a dôvod môže študent uviesť v dokumente „sebahodnotenie praxe“.