Predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky KOMU, MARK, AMES, VZME, TEDI

Študenti 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v štúdijnych programoch:

 • KOMU (denná forma štúdia a externá forma štúdia – 4. rok Bc. štúdia),
 • MARK (denná a externá forma štúdia),
 • AMES (denná forma štúdia),
 • VZME (denná forma štúdia),
 • TEDI (denná forma štúdia),

ktorí majú odôvodnený záujem o predčasnú bakalársku štátnu skúšku, musia pri podávaní žiadostí o predčasnú skúšku postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií:

 1. podať oficiálnu žiadosť s uvedením dôvodu dekanke FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Dane Petranovej, PhD., mim. prof. o predčasný termín štátnej bakalárskej skúšky.
 2. Žiadosť o predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky musí byť podaná najneskôr do 19. februára 2018 (pondelok) cez podateľňu UCM v Trnave na Nám. J. Herdu 2 alebo poštou.

K žiadosti musia byť priložené nasledujúce dokumenty:

 • písomný súhlas vedúceho bakalárskej práce,
 • pracovná zmluva alebo iný dokument, ktorý dostatočne odôvodňuje nemožnosť účasti  na bakalárskych štátnych skúškach v riadnom termíne – august 2018.

Zoznam schválených žiadostí o predčasné Bc. štátne skúšky bude po splnení uvedených krokov a preskúmaní jednotlivých žiadostí uverejnený na web stránke FMK.

Dôležité dátumy

 • Odovzdania Bc. práce k obhajobe: do 20. apríla 2018,
 • letný semester pre končiacich študentov: 12. február 2018 – 13. apríl 2018,
 • skúškové obdobie pre končiacich študentov: 16. apríl 2018 – 4. máj 2018,
 • odovzdanie príslušných dokumentov na študijné oddelenie: do 4. mája 2018,
 • odovzdanie prihlášok na štátne skúšky: do 4. mája 2018,
 • termín štátnej skúšky: 14. máj 2018 – 21. máj 2018,*

*(termín bude spresnený v súlade s finálnym počtom študentov prihlásených na štátne skúšky).