Pozvánka na stretnutie akademickej obce FMK UCM v Trnave (6. 12.)

Vážení členovia akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 

v zmysle § 13 Štatútu FMK a uznesenia č. 16/2018 AS FMK Vás pozývame na stretnutie akademickej obce fakulty,  ktoré sa bude konať vo štvrtok 6. decembra 2018 o 10.00 hod. v kine Oko. Na stretnutí sa predstavia kandidáti na funkciu dekana FMK.

Volebná komisia pre voľby dekana si vám zároveň dovoľuje oznámiť mená kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry na dekana FMK.

Zoznam kandidátov na dekana FMK (v abecednom poradí):

1. doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Kandidát bude na zasadnutí akademickej obce prezentovať svoju koncepciu rozvoja fakulty v nasledujúcich štyroch rokoch. Po prezentácii bude nasledovať diskusia.

V tento deň bude prebiehať výučba riadne podľa rozvrhu, avšak s prerušením počas stretnutia akademickej obce (od 10.00 hod do 11.30 hod.), na ktoré Vás srdečne pozývame. 

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. 
predseda AS FMK UCM v Trnave

Mgr. Marek Šimončič, PhD.
Predseda Volebnej komisie pre voľby dekana

Priložené dokumenty:

Poznámka: Podľa § 4 Štatútu FMK UCM v Trnave: „Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie (zamestnanecká časť) a študenti fakulty (študentská časť akademickej obce).“