Podklady k inauguračnému konaniu – doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k vymenúvaciemu konaniu doc. PhDr. Imricha Jenču, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 22.4.2015

2. Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Profesijný životopis:

4. Prehľad pedagogickej činnosti:

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

6. Zoznam publikácií:

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie vymenúvacieho konania:

9. Tézy inauguračnej prednášky:

10. Oponenti:

 • mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – FF KU Ružomberok
  Posudok prof. Jarab [13.2 MB, application/pdf]
 • Dr.h.c. prof. PhDr. Juraj Vojtek, PhD. – FMK UCM Trnava
  Posudok prof. Vojtek [9.3 MB, application/pdf]
 • prof. PhDr. Marta Žilková, PhD. – FF UKF Nitra
  Posudok prof. Žilková [8.0 MB, application/pdf]

11. Inauguračná komisia:

 • prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – FMKU CM Trnava – predseda komisie
 • prof. dr. hab. Jerzy Biniewicz – Universytet Wrocławski, Poľsko
 • prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhDr. – FF UK Bratislava
 • prof. PhDr. Jozef Mlacek, PhDr. – FF KU Ružomberok

V prípade potreby by nahradiť jedného z členov komisia mohla: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. – FMK UCM Trnava.

12. Návrh inauguračnej komisie:

13. Rozhodnutie vedeckej rady:

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora:

15. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania:
16.5.2016 udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor