Oznam študijného oddelenia – kontrola štúdia za AR 2015/2016

Vo štvrtok 30. júna 2016 sa končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Aby ste si mohli uzavrieť ročník, skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia.

Vyučujúci sú povinní do 8. júla 2016 zapísať do AIS-u všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Študenti sú povinní skontrolovať si v AIS-e hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov podľa § 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave. Ak nemáte zapísané všetky známky, vyučujúcich kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom, aby vám známky do AIS-u zapísali. Ak ste vyučujúceho urgovali, ale hodnotenie stále nemáte zapísané, kontaktujte p. prodekanku Mgr. Juliánu Minárikovú, PhD. a uveďte:

  • kód predmetu,
  • meno vyučujúceho,
  • dátum hodnotenia a
  • hodnotenie.

Podmienky na pokračovanie v štúdiu ste splnili, ak:

  • ste splnili podmienky kontrolných etáp štúdia – získali ste aspoň 40 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku (platí pre denných aj externých študentov) alebo 30 kreditov, ak študujete externou formou v štvorročnom bakalárskom programe alebo trojročnom magisterskom programe podľa § 11 ods. 25 Študijného poriadku UCM.
  • ste študentmi vyšších ročníkov a získali ste kredity za predmety, ktoré ste mali zapísané druhý raz – pri opakovanom zápise predmetu máte právo na jeden opravný termín v rámci príslušného akademického roka podľa § 15, ods. 9 Študijného poriadku UCM.
  • v ďalšom období, na ktoré sa zapisujete, neprekročíte povolenú dĺžku štúdia.

Úradné hodiny Študijného oddelenia UCM a Oddelenia akademických činností UCM počas prázdnin (do konca augusta):

Pondelok: neúradný deň
Utorok:  8.00 – 11.00 hod.
Streda: neúradný deň
Štvrtok: 8.00 – 11.00 hod.
Piatok: neúradný deň