Oznam pre uchádzačov

Na základe podmienok prijímacieho konania na bakalárske študijné programy na akademický rok 2015/2016 na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, schválené akademickým senátom FMK UCM v Trnave, oznamujeme uchádzačom, že ak ste dosiahli študijný priemer na strednej škole do 2,00 (vrátane), prijímacej skúšky 9. júna 2015 sa nezúčastňujete.

Do prijímacej komisie budete zaradení podľa kvalitatívneho poradia bodového hodnotenia výsledkov štúdia. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude zaslané poštou do vlastných rúk po zasadnutí prijímacej komisie v termíne po 15. júni 2015.

Prijímacej skúšky v utorok 9. júna 2015 sa zúčastnia len tí uchádzači, ktorý dosiahli priemer na strednej škole nad 2,00 dostali pozvánku na prijímacie skúšky.