Oznam pre študentov neúspešných na ŠS

Študijné oddelenie oznamuje študentom, ktorí neboli úspešní na štátnej skúške, že sú povinní zapísať sa do vyššieho (nadštandardného) roka štúdia v akademickom roku 2014/2015. Zápis sa uskutočňuje za rovnakých podmienok ako zápis do vyššieho roka štúdia podľa zverejneného harmonogramu zápisov.

Študenti budú informovaní písomnou formou Oddelením akademických činností – referátom Školného a poplatkov spojených so štúdiom o výške a dátume splatnosti školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.