Oznam pre členov zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Členom zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do zamestnaneckej časti Akademického senátu FMK UCM v Trnave a doplňujúce voľby členov do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 16. októbra 2018 v zasadačke rektora Z 0.3 (prízemie budovy UCM na Nám. J. Herdu 2, Trnava), od 8.30 – 14.00 hod.

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS FMK a doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UCM si Vám zároveň dovoľuje oznámiť mená kandidátov, ktorí splnili podmienky pre kandidatúru do volieb do zamestnaneckej časti AS FMK a doplňujúcich volieb do AS UCM v Trnave.

Zoznam kandidátov do volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave:

Por. č. Priezvisko Meno Titul
1 Bezáková Zuzana Ing., PhD.
2 Botík Milan JUDr., PhD.
3 Brendza Boris Mgr., PhD.
4 Brník Andrej Mgr., PhD.
5 Dudáš Ivan Mgr. Art., ArtD.
6 Fašiang Tomáš Ing., PhD.
7 Habiňák Andrej PaedDr., PhD.
8 Jurišová Vladimíra Mgr. et Bc., PhD.
9 Kabát Michal Mgr., PhD.
10 Koltaiová Andrea PhDr., PhD.
11 Máliková Iveta Mgr., PhD.
12 Ovsenák Vladimír Mgr., PhD.
13 Panasenko Nataliya prof., PhDr., DrSc.
14 Solík Martin JUDr., PhDr., PhD.
15 Šimončič Marek Mgr., PhD.
16 Ungerová Magdaléna Mgr., PhD.
17 Velický Peter Mgr., PhD.
18 Višňovský Ján doc., PhDr., PhD.
19 Vrabec Norbert doc., Mgr., PhD.

Zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:

1 Brník Andrej Mgr., PhD.
2 Dudáš Ivan Mgr. Art., ArtD.
3 Odlerová Eva doc., PhDr., PhD.
4 Panasenko Nataliya prof., PhDr., DrSc.
5 Šimončič Marek Mgr., PhD.
6 Višňovský Ján doc., PhDr., PhD.
7 Vrabec Norbert doc., Mgr., PhD.
8 Zaušková Anna prof., Ing., PhD.

Poznámka:

Právo voliť majú všetci členovia akademickej obce FMK. V súlade so zásadami volieb do AS FMK UCM v Trnave Časť 3., bod 11.: volebná komisia je povinná vydať každému členovi akademickej obce, ktorý príde voliť a preukáže sa preukazom – OP, pas, ITIC, preukaz zamestnanca – hlasovací lístok.

S pozdravom,
Volebná komisia