Obľúbená pedagogička Jana Radošinská sa stala docentkou

Fakulta masmediálnej komunikácie a Ústav občianskej spoločnosti UCM v Trnave majú nové docentky v odbore masmediálne štúdiá. Úspešne sa tak zavŕšil proces habilitačného konania, na základe ktorého sa rozšíril počet docentov na dvoch súčastiach univerzity.

Titul docent v odbore masmediálne štúdiá získali PhDr. Jana Radošinská, PhD., odborná asistentka na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., odborná asistentka na Ústave občianskej spoločnosti UCM v Trnave.

Dr. Radošinská pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2014. Z vedeckého hľadiska sa špecializuje na históriu a teóriu médií. Jej vedecké a výskumné zameranie zahŕňa kritickú analýzu mediálnej kultúry, odvetvia mediálneho priemyslu, mainstreamovú filmovú tvorbu, problémy priemyslu kultúry a zábavy. Takisto sa zaujíma o vývojové tendencie mediálnych publík a digitálnych hier.

Je autorkou vedeckých publikácií venovaných problematike mediálnej kultúry, mediálnej zábavy a filmových diel pre väčšinové publiká, ako aj početných vedeckých štúdií a príspevkov vydaných v domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch.

Zdroj: Facebook FMK

Témou jej habilitačnej prednášky bol globálny filmový priemysel ako priestor prezentácie nových foriem mediálnej zábavy. V habilitačnej práci sa venovala vývojovým tendenciám mediálnej zábavy v kontexte globalizovaného filmového priemyslu.

„Problematické rozlišovanie medzi mediálnou zábavou a inými druhmi komunikácie či interakcie rozširuje nielen súbor aktuálnych otázok mediálnych štúdií, ale aj našu slovnú zásobu. V ostatnom období sa môžeme stretnúť s viacerými neologizmami, ktoré sú výsledkom lexikálnej amalgamácie (angl. blending) a reprezentujú prenikanie zábavných foriem komunikácie do iných oblastí ľudských aktivít.  Stretávame sa s nimi predovšetkým v oblasti americkej mainstreamovej kinematografie a majú svoje poslanie i ekonomický význam,“ uviedla docentka Radošinská.

Dr. Galera Matúšová pôsobila v rokoch 2009 až 2018 na FMK UCM, momentálne je odbornou asistentkou na Ústave občianskej spoločnosti UCM v Trnave. Z vedeckého hľadiska sa špecializuje na súčasné trendy rozvoja marketingovej komunikácie, budovanie značky, vzťahy s verejnosťou a psychológiu reklamy.

Je autorkou dvoch vedeckých monografií, dvoch vysokoškolských učebníc a dvoch skrípt a učebných textov. Okrem toho je autorkou viacerých vedeckých štúdií a odborných príspevkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Témou jej habilitačnej prednášky bolo postavenie PR v komunikačnom mixe firiem. V habilitačnej práci sa venovala komunikačným stratégiám vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu.