Stanovisko FMK UCM v Trnave k zmene zákona o vysokých školách

Predseda akademického senátu a vedenie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyjadrujú nesúhlas s “doživotnými” rektormi a dekanmi a zároveň odmietajú schválenú novelu zákona o vysokých školách.

Nie je možné legitímne prijať už schválené zmeny bez akejkoľvek odbornej diskusie v akademickej sfére.

Máme za to, že dve funkčné obdobia rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov adekvátne a relevantne odzrkadľujú demokratické fungovanie vysokých škôl.

Schválená právna úprava môže vystaviť vysoké školy riziku, že uvedení funkcionári by mohli byť na daných pozíciach doživotne, čo je v rozpore so slobodou akademickej samosprávy.

Akademický senát a vedenie FMK UCM v Trnave