Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Norberta Vrabca, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:
Žiadosť o začatie habilitačného konania [100.9 KB, application/pdf]

2.Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: —

3. Profesijný životopis:
Profesijný životopis predložený uchádzačom [4.8 MB, application/pdf]
Usmernenie [9.1 MB, application/pdf]

4. Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad pedagogickej činnosti predložený uchádzačom [pdf, 267 KB]

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti predložený uchádzačom [pdf, 263 KB]

6. Zoznam publikácií:
Zoznam publikácií predložený uchádzačom [pdf, 415 KB]
Zoznam publikácií – UKF [pdf, 45 KB]

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:
Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom [pdf, 415 KB]

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:
Prehľad plnenia minimálnych kritérií  [pdf, 200 KB]

9. Tézy habilitačnej prednášky:
Tézy habilitačnej prednášky [298.3 KB, application/pdf]

10. Oponenti:
prof. PhDr. Marta Žilková, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. PhDr. Eva Fándelová, PhD.  – Univerzita Konštatnína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD. – FMK UCM v Trnave

Posudok - prof. Žilková [198.6 KB, application/pdf]
Posudok - doc. Odlerová [149.9 KB, application/pdf]
Posudok - doc. Fandelová [159.8 KB, application/pdf]

11. Habilitačná komisia:
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. – FMK UCM v Trnave predseda komisie
prof. UE dr. hab. Krzysztof Gajdka, MBA – Ekonimická univerzita v Katoviciach
prof. PhDr. Štefan Gero, CSc. – Univerzita Konštatnína Filozofa v Nitre

v prípade potreby by zastúpiť jedného z členov mohol: prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc. –  Univerzita Konštatnína Filozofa v Nitre

12. Návrh habilitačnej komisie:
Stanovisko habilitačnej komisie - Dr. Vrabec [261.1 KB, application/pdf]

13. Rozhodnutie vedeckej rady
Rozhodnutie vedeckej rady - Dr. Vrabec [218.9 KB, application/pdf]

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:
Prezenčná listina zo zasadnutia VR 4.12.2013 [5.7 MB, application/pdf]

15. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
10.12.2013 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent