Mislovičová: Moderátori rozprávajú nespisovne. Pomohli by im povinné kurzy.

TRNAVA 15.10.2013 – Aká je jazyková úroveň moderátorských prejavov na Slovensku? Vyjadrujú sa slovenskí redaktori spisovne? Aj na tieto otázky ponúkla študentom odpovede jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vo svojej prednáške počas umeleckého večera, ktorý zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

„Ich prejav musí byť dynamický, súčasný, aby sa priblížili poslucháčovi alebo divákovi. Je preto vhodné, ak niekedy použijú jazyk ulice,“ povedala Sibyla Mislovičová na obranu nie vždy správneho vyjadrovania pracovníkov médií.

Jazykovedkyňa skonštatovala, že hoci mnohí ľudia vykresľujú úroveň moderátorského prejavu katastrofálne, realita nie je až taká zlá. Problém vidí v nedostatku času pri spracovávaní údajov. Moderátori a redaktori potom nevenujú dostatočnú pozornosť jazykovej stránke, čo má za následok množstvo jazykových a štylistických chýb. Podľa Mislovičovej by im pomohlo, keby navštevovali povinné moderátorské kurzy alebo semináre tak, ako tomu bolo v minulosti.

„Moderátor by si mal byť vedomý toho, čo hovorí. Mal by hovoriť, keď má o čom. Predovšetkým by mal počúvať ako hovorí, nie iba to, čo hovorí. Mal by sa neustále vzdelávať a mať úctu k jazyku,“ odporučila Mislovičová na záver prednášky všetkým študentom, ktorí uvažujú o práci moderátora alebo redaktora. „Prednáška ma zaujala, vypočula som si cenné informácie, ktoré sa mi v budúcnosti hádam podarí zužitkovať,“ stručne zhodnotila prednášku Alexandra Mathiasová, študentka druhého ročníka masmediálnej komunikácie. Umelecké večery organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie pravidelne. Ich cieľom je konfrontovať teoretické poznatky študentov s praktickými skúsenosťami odborníkov z praxe.

 

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakulta vznikla 01. 08. 1997.

 Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk