Pozývame na medzinárodnú fotografickú konferenciu v Leviciach, moderovať ju bude naša pedagogička Cepková

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej ROS) pozýva študentov vysokých a stredných škôl študujúcich fotografiu a širokú odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o oblasť fotografického umenia na IV. medzinárodnú fotografickú konferenciu „Metamorfózy fotografie“.

Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej len ROS)
Termín konania: 27. 5. 2022 (piatok), 9.30 – 15.00 hod.
Miesto konania konferencie: Hotel Golden Eagle, Námestie hrdinov 1, Levice
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia
Jazyk konferencie: slovenský, anglický (tlmočenie zabezpečené)
Počet príspevkov: 8
Moderuje: Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

Ku konferencii bude vydaný Zborník príspevkov (slovenský, anglický jazyk).

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je poskytnúť informačnú hodnotu, ale tiež inšpirovať, motivovať a vytvoriť vhodný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností, ako aj mapovať súčasný stav a skúmanie tendencií v súčasnom fotografickom umení.

Nemenej dôležitou súčasťou je skúmať vplyv edukácie a jej spätnú väzbu u mladých tvoriacich ľudí a mládeži. Zistiť kontinuitu a vývinové procesy v rôznych fotografických žánroch, ktoré prezentujú súčasný trend, historické postupy a prostredie, ktoré ovplyvnili súčasné tendencie a myšlienkové procesy v tomto druhu vizuálneho umenia.

Úsilím všetkých zainteresovaných je, aby medzinárodná konferencia dôstojne prezentovala výsledky umeleckej práce v oblasti fotografického umenia.

Cieľová skupina: súčasné fotografické spoločenstvo (tvoriví umelci, študenti fotografie a záujemcovia o fotografické médium).

Program

Prednášať budú významné osobnosti, odborníci na poli fotografického diania zo Slovenska a zo zahraničia:

metamorfozy fotografie

Účastnícky poplatok: 0 € študenti, 10 € ostatní účastníci (poplatok zahŕňa: občerstvenie, propagačný materiál a Zborník konferencie).

Podmienky účasti
  • Potvrdenie účasti na konferencii do: 20. 5. 2022 (na základe priloženej a riadne vyplnenej prihlášky) odoslanej e-mailom: kosmalyova(at)roslevice.sk. Počet účastníkov na konferencii je obmedzený: študentské miesta 30, ostatní účastníci  30;
  • úhrada účastníckeho poplatku na účet Regionálneho osvetového strediska v Leviciach do 25. 5. 2022: SK25 8180 0000 0070 0031 1345
  • záujem o vystavenie potvrdenia o prijatej platbe a účasti na konferencii – je potrebné vopred kontaktovať koordinátorku projektu.

Zaslaním vyplnenej prihlášky na podujatie vyjadrujete súhlas so zhotovením fotografií a videozáznamu pre propagačné účely organizátora.

DNI (nielen) FOTOGRAFIE V LEVICIACH

Konferencia je súčasťou fotografického festivalu DNI (nielen) FOTOGRAFIE V LEVICIACH 2022, ktorý sa koná v dňoch 6. 5. – 31. 7. 2022. Pozrite si kompletný program:

dni (nielen) fotografie v leviciach