Informácia pre študentov študijných programov MARK a TEDI (Bc., Mgr. denné štúdium) k výberu PVP a VP

Podľa platných štandardov SAAVŠ musia všetky študijné programy univerzity prejsť procesom vnútornej akreditácie. FMK UCM začala na univerzite ako prvá s týmto procesom a upravila študijné programy marketingová komunikácia a teória digitálnych hier.

Cieľom bolo aktualizovať študijný plán, inovovať predmety a zaradiť nové predmety, ktoré si vyžaduje aktuálna prax. Z tohto dôvodu nebolo možné zapísať si PVP a VP do vašich zápisných listov v AIS-e. 

Na to, aby sme mohli zostaviť rozvrh, sme potrebovali poznať presné počty študentov na jednotlivých PVP a VP. Z tohto dôvodu Vám bol koncom augusta zaslaný záväzný dotazník, v ktorom ste si mali záväzne zvoliť PVP a VP na ďalší akademický rok.

Na základe počtu študentov na jednotlivých PVP a VP z dotazníka sa tvorili skupiny, vyberali vhodné miestnosti z kapacitného hľadiska a počet študentov, resp. skupín na predmete má vplyv aj na úväzok pedagóga.

Dôležité!

V tejto chvíli už nie je možné meniť navolené PVP a VP z dotazníka, nakoľko už je hotový rozvrh. Od utorka 21. 9. začnete navštevovať tie PVP a VP, ktoré ste si navolili v dotazníku.

Zároveň, keď to bude administratívne možné, tieto PVP a VP si riadne zapíšete aj do AIS. O termíne zápisov PVP a VP do AIS Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch.

Zoznam PVP a VP, ktoré ste si navolili v záväznom dotazníku, bude zaslaný jednotlivým ročníkom MARK a TEDI cez koordinátorov štúdia. Táto informácia je určená na najmä pre študentov, ktorí si nezapamätali, aké predmety si v dotazníku vybrali.

Ateliéry a kabinety (ide o VP) v rozvrhu nenájdete, termíny úvodných stretnutí kabinetov a ateliérov budú zverejnené na webe: https://fmk.sk/kabinety-ateliery-zs-21-22/.