Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2018/2019

Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií žiadame študentov vyšších rokov štúdia, aby si do 29.10.2018skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2017/2018.V prípade, že študent má nesprávne zapísané hodnotenie alebo termín hodnotenia z niektorého predmetu v AISe, je povinný o tom informovať študijné oddelenie svojej fakulty (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).

Študenti 1. roka štúdia, ktorí neposkytli študijnému oddeleniu študijný priemer za posledný rok štúdia na strednej škole, môžu tak urobiť najneskôr do 29.10.2018.