Oznam študijného oddelenia – kontrola štúdia za AR 2016/2017

Študijné oddelenie FMK UCM žiada študentov o kontrolu zapísaných hodnotení v AiS-e zo všetkých absolvovaných predmetov v  AR 2016/2017.

Vyučujúci sú povinní do 7. júla 2017 do AiS-u zapísať všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Študenti sú podľa § 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave, povinní skontrolovať si v AIS-e hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov.

Ak nemáte zapísané všetky známky, vyučujúcich kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom, aby vám známky do AIS-u zapísali. Ak ste vyučujúceho urgovali, ale hodnotenie stále nemáte zapísané, kontaktujte p. prodekanku Mgr. Juliánu Minárikovú, PhD. a uveďte:

  • kód predmetu,
  • meno vyučujúceho,
  • dátum hodnotenia,
  • hodnotenie.

Podmienky na pokračovanie v štúdiu ste splnili, ak:

  1. ste splnili podmienky kontrolných etáp štúdia – získali ste aspoň 40 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku (platí pre denných aj externých študentov) alebo 30 kreditov, ak študujete externou formou v štvorročnom bakalárskom programe alebo trojročnom magisterskom programe podľa § 11 ods. 25 Študijného poriadku UCM.
  2. ste študentmi vyšších ročníkov a získali ste kredity za predmety, ktoré ste mali zapísané druhý raz – pri opakovanom zápise predmetu máte právo na jeden opravný termín v rámci príslušného akademického roka podľa § 15, ods. 9 Študijného poriadku UCM.
  3. v ďalšom období, na ktoré sa zapisujete, neprekročíte povolenú dĺžku štúdia.

Úradné hodiny Študijného oddelenia UCM a Oddelenia akademických činností UCM počas prázdnin (do konca augusta):

Pondelok: neúradný deň
Utorok:  8.00 – 11.00 hod.
Streda: neúradný deň
Štvrtok: 8.00 – 11.00 hod.
Piatok: neúradný deň