Komisia z FMK hodnotila časopisy na súťaži Sila slova

V utorok 26. apríla sa uskutočnila súťaž stredoškolských časopisov s názvom Sila slova. V jej porote sa nachádzala aj štvorica pedagógov z našej fakulty. 

Komisia v zložení doc. Ján Višňovský, doc. Hana Pravdová, Dr. Jana Radošinská Dr. Anna Predmerská hodnotila časopisy podľa piatich atribútov. Preverovala sa formálna aj obsahová stránka časopisu, úroveň spracovania obsahu, výber tém a práca redakčného kolektívu. Komisia na základe týchto kritérií ocenila tri študentské časopisy.

Ceny FMK UCM v Trnave získali:

  1. miesto: časopis Stretnutia, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
  2. miesto: časopis Polytechnik, Trnava
  3. miesto: časopis SME OK, SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Bratislava.

Čo rozhodlo o úspechu jednotlivých časopisov, povedal predseda komisie Dr. Višňovský: „Ocenený časopis Stretnutia zaujal našu pozornosť najmä vďaka jednoznačnému naplneniu náročných kritérií, ktoré v plnej miere korešpondovali s vopred stanovenými kategóriami hodnotenia kvality. Oceňujeme predovšetkým jeho obsahovú stránku.V prípade časopisov Polytechnik a Sme OK sme ocenili hlavne schopnosť jednotlivých redakcií kombinovať hodnotnú obsahovú náplň a pútavú formálnu úpravu do koherentného celku, ktorý originálne a čitateľsky príťažlivo vystihuje poslanie a zameranie príslušnej vzdelávacej inštitúcie.“ Ako jednu z cien pre víťazov ponúkla naša fakulta aj možnosť stáže v našom fakultnom časopise Atteliér.

Za komisiu FMK súťaž zhodnotil Dr. Višňovský: “ Vyhodnotenie súťaže Sila slova 2016 posudzovateľov utvrdilo v presvedčení, že v súčasnosti na Slovensku existuje množstvo kvalitných školských a študentských časopisov, do ktorých ich tvorcovia investujú veľké množstvo času, talentu a prostriedkov. Ocenené periodiká dosiahli taktiež nadštandardnú úroveň v kontexte obsahovej stránky, a to vrátane práce s náročnejšími novinárskymi žánrami. Študentské časopisy sú významným prostriedkom uplatnenia študentov, ale aj komunikačným nástrojom školy smerom k cieľovým skupinám, a to predovšetkým študentom, učiteľom a rodičom žiakov.“

Komisia FMK na súťaži Sila slova

Komisia FMK na súťaži Sila slova