Informácie pre študentov o štátnej skúške v januári 2017

Oznamujeme študentom, ktorí boli vyzvaní študijným oddelením, spĺňajú podmienky a plánujú sa zúčastniť termínu ŠS v januári 2017, že musia odovzdať dokumenty v nasledujúcom poradí:

1. Školiteľ

  • 1 x záverečná práca v hrebeňovej väzbe,
  • 2 x prihláška na štátnu skúšku na podpis,
  • index na zápis hodnotenia za seminár k ZP, resp. diplomový seminár.

2. Sekretariát katedier, JAMA

  • 2 x záverečná práca v knižnej väzbe,
  • 1 x záverečná práca na CD (CD sa nevlepuje do ZP),
  • 2 x prihláška na štátnu skúšku – podpísaná školiteľom.

Podpísané záverečné práce (študentom a vedúcim ZP) spolu s prihláškami na štátnu skúšku sa budú preberať 8. a 9. decembra 2016 v priestoroch sekretariátu v ZŠ JAMA v čase od 7.30 do 14.00 hod. Študenti, ktorí odovzdajú, prácu, si zároveň nahlásia e-mailovú adresu, aby bolo možné posudky zaslať elektronicky. Záverečné práce zaslané poštou nebudú akceptované.
Pred vložením svojej finálnej verzie záverečnej práce do AIS si skontrolujete všetky údaje súvisiace so záverečnou prácou – názov, vedúceho a anotáciu, potom si vytlačíte licenčné zmluvy a prihlášku na záverečnú prácu.

3. Študijné oddelenie FMK:

  • 1 x prihláška na štátnu skúšku  o prevzatí záverečnej práce,
  • index skontrolovaný s výpisom z AISu za celé štúdium; index musí obsahovať podpisy od všetkých vyučujúcich z vykonaných skúšok,
  • 1 x prihláška na záverečnú prácu (z AIS),
  • v 2 kópiách všetky typy licenčných zmlúv (2 typy zmlúv, obe je potrebné odovzdať v 2 kópiách), ktoré ponúka AIS pri vkladaní práce do centrálneho úložiska, a to: Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP.

V prípade, ak vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho prípadne p. prodekanku Mgr. Juliánu Minárikovú, PhD.aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Prihlášku na záverečnú prácu si vytlačíte z AISu, pričom si skontrolujte, či je názov záverečnej práce, zaevidovaný v AISe, totožný s názvom predkladanej záverečnej práce. 

Finálnu verziu záverečnej práce ste povinný vo finálnom stave vložiť do AISu a výsledok kontroloy originality priniesť so sebou na štátnu skúšku. Študenti, ktorí nepredložia výsledok kontroly originality štátnicovej komisii v deň konania štátnej skúšky, nebudú pripustení k štátnej skúške. 

V knižnici FMK v ZŠ JAMA a v Univerzitnej knižnici na Hajdóczyho ulici je potrebné, aby ste zaplatili poplatok za organizačné zabezpečenie štátnic. Dostanete potvrdenie o tom, že voči knižnici nemáte žiadne záväzky. 

Dokumenty, ktoré je potrebné odovzdať na študijnom oddelení je možné odovzdať od 9. januára 2017 do 11. januára 2017.

Upozornenie:
Študenti, ktorí neprospeli  z predmetov štátnej skúšky, ale obhájili  bakalársku, resp. diplomovú prácu, odovzdávajú na štud. oddelenie FMK UCM len vyplnenú a podpísanú prihlášku na štátnu skúšku – 1 ks (bez potvrdenia zo sekretariátu). V tomto prípade je možné prihlášku na štátnu skúšku poslať aj poštou.

Formulár prihlášky na štátnu skúšku v elektronickej podobe je k dispozícii na webovej stránke UCM.

Skúškové obdobie pre končiacich študentov: od 5. decembra do 20. decembra 2016

Termín štátnej skúšky: 18. január 2017