Harmonogram zápisov na AR 2016/2017

Osobný zápis denných študentov FMK UCM Na akademický rok 2016/2017 (okrem prvých ročníkov všetkých foriem štúdia) sa uskutoční v Kine OKO podľa harmonogramu nižšie.

Na dokončenie zápisu je nutné mať vytvorený zápisný list na AR 2016/2017 v AISe. V prípade, že ste si zápisný list nevytvorili, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie.

Externí študenti
Pošlite podpísaný výpis známok za predchádzajúci akademický rok (t. j. za AR 2015/2016) do 10. septembra 2016 na študijné oddelenie.

Zápis sa netýka študentov FMK UCM, ktorí sa v akademickom roku 2016/2017 zapísali do prvého ročníka štúdia v ktoromkoľvek stupni vysokoškolského štúdia (1. ročník Bc., 1. ročník Mgr., 1. ročník PhD.) .

Harmonogram osobných zápisov denných študentov

Bc. štúdium

Zápis do 2. ročníka Bc.:

Študijný programDátumČas
KOMU Bc. (denné)5. 9. 201608.00 hod.
MARK Bc. (denné)5. 9. 201611.00 hod.
AMES Bc. (denné)8. 9. 201608.00 hod.
VZME Bc. (denné)8. 9. 201608.00 hod.
TEDI Bc. (denné)8. 9. 201608.00 hod.

Zápis do 3. ročníka Bc.:

Študijný programDátumČas
VZME Bc. (denné)8. 9.201611.00 hod.
AMES Bc. (denné)8. 9.201611.00 hod.
KOMU Bc. (denné)6. 9.201611.00 hod.
MARK Bc. (denné)6. 9.201608.00 hod.

Mgr. štúdium

Zápis do 2. ročníka Mgr.:

Študijný programDátumČas
KOMU Mgr. (denné)7. 9. 201608.00 hod.
MARK Mgr. (denné)7. 9.201611.00 hod.
AMES Mgr. (denné)7. 9. 201608.00 hod.
TEDI Mgr. (denné)7. 9. 201608.00 hod.

Podľa harmonogramu je potrebné si osobne priniesť na kontrolu tieto dokumenty:

Denní študenti Bc. a Mgr. štúdia:

  • čestné vyhlásenie pre centrálny register študentov (návod),
  • podpísaný výpis známok za predchádzajúci akademický rok (návod),
  • vyplnené potvrdenia o návšteve školy,
  • tlačivá pre potreby zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR ai.,
  • kópia dokladu o uhradení poplatku 20 €.

Potvrdenie o návšteve školy vám potvrdia len vtedy, ak ste splnili pokyny uvedené vyššie. Potvrdenie sa vydáva iba na žiadosť študenta, t.j. osobne alebo poštou na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti.

Prolongačnú známku si môžete vyzdvihnúť po absolvovaní úplného zápisu na CIKT (6. poschodie UCM) u Ing. Kšiňana (termín bude zverejnený na webe UCM). Po nalepení prolongačnej známky si preukaz aktivujte univerzitným terminálom.

Študenti nadštandarnej dĺžky štúdia a študenti po prerušení štúdia zápis absolvujú na študijnom oddelení FMK po dohode s referentkou.

Upozornenie – platí pre všetky stupne štúdia:
Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov“.

Študenti, ktorí zápis podľa uvedených pokynov nezrealizujú, budú považovaní za študentov, ktorí o štúdium v ak. roku 2015/2016 nemajú záujem a budú zo štúdia vylúčení z dôvodu nesplnenia podmienok. V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“.