Fotoroma: talentovaná rómska mládež za objektívom

TRNAVA, 27.10. 2016 – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) úspešne pokračuje v realizovaní medzinárodného projektu Fotoroma. Projekt autenticky približuje kultúrnu rozmanitosť Rómov prostredníctvom umeleckej komunikácie cez fotografiu. Myšlienkou je podporiť aktívnu tvorivosť a tiež prezentáciu súčasného vizuálneho umenia mladých slovenských Rómov. Vernisáž výstavy najlepších fotografií sa bude konať 8.11.2016 o 12.00 na zámku v Smoleniciach.

Projekt s názvom Fotoroma – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie, predstavuje medzikultúrny dialóg a propagáciu súčasnej rómskej kultúry smerom k verejnosti na Slovensku a v Nórsku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Prvé kroky tejto vzájomnej spolupráce prebehli v Osle, kde sa stanovil harmonogram práce a realizácia výstupov. Nórskym partnerom je agentúra Kulturbyrået Mesén AS, zameraná na vytváranie a prezentovanie umeleckých projektov na verejnom priestranstve. Rokovania podporili výmenu poznatkov a rozvoj partnerstva medzi slovenskými a nórskymi odborníkmi.

Slovenskú stranu v projekte zastupuje tím skúsených pedagógov z FMK UCM v spolupráci s občianskym združením Rúbanka. Po návšteve Nórska sa uskutočnili fotografické workshopy s talentovanou rómskou mládežou v Muránskej Dlhej Lúke a Jelšave. Pedagógovia FMK UCM predstavili základné princípy fotografovania a so žiakmi zrealizovali niekoľko praktických cvičení. Do projektu sa zapojili aj študenti fakulty: „Rómski žiaci boli do fotografovania skutočne zapálení. Spoznať ich spôsob života, pohľad na svet a ich vrodený temperament bolo veľkým zážitkom,“ zhodnotila študentka Monika Hurbanová.

Cieľom workshopov bolo zapojenie rómskych žiakov do fotografickej tvorby a tiež sledovanie procesu ich vlastnej tvorivosti. Mladé rómske talenty mali možnosť sami zachytiť reálny obraz svojich bežných činností, zvyklostí a tradícií. Fotografia im slúžila ako prostriedok vizuálneho zobrazenia a prezentácie života. „Mnohí z nich držali skutočný fotoaparát v rukách po prvýkrát, ale dokázali prekvapiť výbornými zábermi. Úžasné bolo sledovať ich radosť z toho, že dostali príležitosť zažiť niečo nové, niečo, čo by pravdepodobne bez tohto projektu nikdy nezažili,“ uviedla Andrea Koltaiová z tímu pedagógov.

Výstava najlepších prác žiakov bude sprievodným podujatím medzinárodnej konferencie Marketing Identity 2016, ktorá sa uskutoční 8.- 9.11. 2016 na zámku v Smoleniciach.
Dátum: 8.11. 2016
Program: 9.00 hod. – slávnostné otvorenie konferencie MI 2016
10.00 – 10.30 hod. – tlačová konferencia k projektu a výstave Fotoroma
12.30 hod. – vernisáž najlepších fotografií projektu

Projekt sa začal realizovať 4. marca 2016, ukončenie je plánované koncom roka 31. decembra 2016. Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška projektového grantu na realizáciu projektu je stanovená v sume 108 454 €. Konečným prijímateľom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk