Fotografická súťaž Politika, fotografia a každodennosť

Bruselské Wilfried Martens Centre a Inštitút pre moderné Slovensko vyhlasujú fotografickú súťaž pod názvom „Politika, fotografia a každodennosť“, ktorá je určená študentom vysokých a stredných škôl na Slovensku, a je vyhlasovaná pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie.

Podmienky súťaže:

 • tejto súťaže sa môžu zúčastniť študenti vysokých a stredných škôl pôsobiacich na Slovensku, alebo slovenskí študenti študujúci v zahraničí,
 • téma: Politika, fotografia a každodennosť politického života na Slovensku,
 • prihlasované fotografie môžu tvoriť sériu 3 až 8 fotografii, alebo sólo fotografie, pričom v oboch prípadoch počet prihlasovaných fotografií nemôže presiahnuť 8,
 •  fotografie môžu byť nafotografované v období od 1. januára 2010 dodnes (resp. do termínu prihlásenia),
 •  súťažené fotografie je potrebné zaslať na nosiči (CD/DVD) v dvoch veľkostiach:
  a. na tlač v rozlíšení 300 dpi, veľkosť 30×40 cm, vo formáte JPG nekomprimované alebo vo formáte tif,
  b. na prezentáciu v rozlíšení 600×800 dpi vo formáte JPG (náhľadová, resp. prezentačná veľkosť),
 • fotografie menšej veľkosti označte, prosím, ako „náhľad“,
 • prihláška do súťaže musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefonický, e-mailový kontakt a podpis prihlasujúceho sa a názov fotografií, resp. názov série (s krátkym popisom) fotografií,
 • prihláška musí, zároveň, obsahovať súhlasné stanovisko s týmto: „Podpísaním prihlášky potvrdzujem, že som oboznámený/á s podmienkami súťaže a súhlasím s nimi. Prihlásením sa do súťaže zároveň udeľujem svoj súhlas s použitím svojich fotografií na účely propagácie tejto súťaže. Potvrdzujem, že som jediným autorom/autorkou prihlásených fotografií a že v prípade fotografií, na ktorých sú zobrazené osoby, disponujem aj súhlasom týchto osôb na ich zverejnenie. Zároveň vyhlasujem, že ak sa preukáže opak, som si vedomý/á skutočnosti, že všetky prípadné nároky poškodených psôb v súvislosti so zverejnením fotografií budem znášať sám/sama v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.“,
 • prihlášky a samotné fotografie zašlite , prosím NIE doporučene, na adresu Inštitút pre moderné Slovensko, Šancová 70, 811 05 Bratislava 1 najneskôr do 31. októbra 2014 v obálke s označením „súťaž“ ,
 • zásielky odoslané po tomto termíne nebude možné spracovať, a preto nebudú hodnotené,
 • hodnotenie súťaže je jednokolové; spomedzi súťažnych fotografií (sérií fotografií) vyberie trojčlenná porota zložená z odborníkov na fotografiu a spoločenských vedcov 10 až 20 fotografií viacerých autorov,
 • takto vybrané fotografie – víťazné diela – budú vystavené na podujatí pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie (ktoré organizuje Inštitút pre moderné Slovensko v Bratislave, v Starej tržnici) a stanú sa súčasťou katalógu, ktorý bude pri tejto príležitosti spracovaný,
 • vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 17. novembra 2014; o podrobnostiach vyhlasovania výsledkov budú všetci zúčastnení informovaní vopred e-mailom.

Prihlášky a samotné fotografie zaslať na adresu:
Inštitút pre moderné Slovensko,
Šancová 70,
811 05 Bratislava 1
Termín :
najneskôr do 31. októbra 2014 v obálke s označením „súťaž“
Vyhlasovatelia súťaže:
WMCES (Wilfried Martens‘ Centre forEuropeanStudies) a
Inštitút pre moderné Slovensko
Kontakt:
Jana Kviečinská
výkonná riaditeľka
mobil: 0905 898 942
e-mail: jana.kviecinska@gmail.com