Fakulta masmediálnej komunikácie vyjadruje podporu Ukrajine

Odmieta tiež akúkoľvek formu útoku a násilnej agresie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave predstavila prvé kroky, ako pomôže svojim ukrajinským študentom a študentkám.

FMK ako inštitúcia, ktorá vyznáva všeľudské hodnoty humanizmu, slobody a demokracie, odsudzuje akékoľvek násilné akty, ktoré ohrozujú život, majetok a slobodu obyvateľov a ktoré odporujú zásadám medzinárodného práva a mierového spolunažívania.

Vyjadrujeme našim ukrajinským študentom a zamestnancom, ako aj všetkým Ukrajinkám a Ukrajincom, solidaritu s ich neľahkou situáciou.

Ako fakulta, ktorá sa zameriava na prácu s médiami, zároveň apelujeme na zodpovedné informovanie o aktuálnom stave, upozorňujeme na šíriace sa dezinformácie, najmä v prostredí sociálnych sietí a odporúčame na zodpovedné správanie sa pri ich zdieľaní a šírení neoverených informácií.

UCM plánuje zriadiť aj konto solidarity

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Predsedníctvo Akademického senátu UCM v Trnave, Študentská rada UCM v Trnave, vedenie fakúlt UCM v Trnave a zároveň celá akademická obec UCM sa pripája k stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie a ostatných univerzít a vysokých škôl na Slovensku a odmieta vojenský útok na Ukrajinu ako neprijateľnú agresiu voči suverénnemu štátu.

Spolu so slovenskými univerzitami vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Vedenie UCM v Trnave odmieta bezprecedentný útok na obyvateľov Ukrajiny a vyjadruje hlboký súcit a solidaritu s jej trpiacim obyvateľstvom.

 

UCM vyhodnocuje situáciu na Ukrajine s obavami aj vzhľadom na to, že na našej Alma Mater študujú i študenti a študentky z Ukrajiny. Chceme im týmto vyjadriť svoju solidaritu a ubezpečiť ich, že hľadáme cesty na zmiernenie a zlepšenie ich neľahkej situácie.

Ako konkrétne vyjadrenie našej solidarity realizujeme v prvom kroku nasledovné opatrenia:

  • Mimoriadne štipendium. Keďže vojnová situácia niektorých ľudí úplne odrezala od finančných zdrojov, v najbližšej dobe oslovíme ukrajinských študentov s možnosťou požiadať o mimoriadne štipendium. Dočasný kontakt: ildiko.matusikova(at)ucm.sk.
  • Odpustenie ceny za ubytovanie. Všetkým ukrajinským študentom odpustí Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave poplatky za ubytovanie v našich internátoch (na Nám. J. Herdu 2), od dnešného dňa až do konca letného semestra 2021/2022. Kontakt: sona.krahulcova(at)ucm.sk.
  • Psychologická poradňa. Študentom a zamestnancom odporúčame služby našej psychologickej poradne: poradna(at)ucm.sk, Mgr. Jana Holienková, PhD., jana.holienkova(at)ucm.sk. V prípade potreby posilníme personálne kapacity, aby sme pomohli vyrovnať sa s traumatickými skúsenosťami a úzkosťou v súvislosti s aktuálnou situáciou.
  • Zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe. Prednášajúcich žiadame, aby študentom a študentkám z Ukrajiny poskytli súčinnosť v snahe pomôcť im pokračovať v štúdiu, aj keď majú problém s fyzickou či online účasťou. Žiadame ich, aby našli najlepšie možné riešenie ich ďalšieho štúdia, a aby im vyšli v ústrety. Dočasný kontakt: michal.lukac(at)ucm.sk.
  • Pracujeme s možnosťou vytvorenia konta solidarity s ukrajinskými študentami pre podporu ich štúdia a sociálneho zabezpečenia.

Ukrajinskí študenti a študentky sa môžu obrátiť v prípade potreby na novovytvorenú mailovú adresu, dočasne na jana.stefankova(at)ucm.sk a aj vz.srucm(at)gmail.com.