Oznam o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FMK UCM v Trnave

Akademický senát FMK UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 8. októbra 2021 vyhlásil termín doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FMK UCM na 3. novembra 2021, a to elektronicky v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Hlasovanie bude prístupné všetkým študentom Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, a to v dennej aj externej forme a vo všetkých stupňoch štúdia. Hlasovať bude možné cez link, ktorý dostane študent prostredníctvom univerzitného e-mailového konta (priezvisko(at)ucm.sk), a to 3. novembra 2021 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. E-mail s linkom na tajné hlasovanie (hlasovací lístok s menami kandidátov) dostanú študenti pred začiatkom volieb.

Študentská časť AS FMK UCM v Trnave zároveň schválila členov volebnej komisie (VK), Mgr. Janu Pavelekovú , Mgr. Mariannu Urmínovú a Bc. Barboru Šidíkovú.

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FMK UCM v Trnave sa volí 1 kandidát a náhradníci.

Návrhy na kandidátov

Návrhy na kandidátov je možné podávať e-mailom od 12. do 22. októbra 2021 do 10.00 hod. Právo navrhovať kandidátov, voliť a byť volení do študentskej časti AS FMK majú výlučne študenti Fakulty masmediálnej komunikácie.

Spôsob podávania návrhov

Návrhy kandidátov na členov študentskej časti AS FMK UCM v Trnave sa podávajú e-mailom na meno predsedu VK Mgr. Marianny Urmínovej a v kópii na predsedu AS FMK UCM v Trnave doc. Jána Višňovského. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta a jeho e-mail. To znamená, že kandidát sa nemôže navrhnúť sám, ale musí ho navrhnúť iný študent.

Navrhovaný kandidát potvrdí svoj súhlas s kandidatúrou potvrdzujúcim e-mailom predsedovi VK a predsedovi AS FMK UCM v Trnave. Zároveň tým prehlasuje, že mu nie sú známe prekážky na jeho zvolenie.

Kontakt

Mgr. Marianna Urmínová – urminova1(at)ucm.sk
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. – jan.visnovsky(at)ucm.sk