Doplňujúce prijímacie konanie – externé bakalárske štúdium

Doplňujúce prijímacie konanie (nový termín podávania prihlášok) pre uchádzačov na externú formu bakalárskeho stupňa štúdia v študijných programoch marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier.

Akademický senát FMK UCM na svojom zasadnutí dňa 29. apríla 2021 rozhodol o vyhlásení doplňujúceho prijímacieho konania pre uchádzačov na externú formu bakalárskeho štúdia v študijných programoch marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier.

Termín na podávanie prihlášok pri doplňujúcom prijímacom konaní je do 31. augusta 2021

Prihlášky je možné podávať elektronicky.

Vyplniť prihlášku cez internet