Podklady k habilitačnému konaniu – doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu doc. PhDr. Dany Petranovej, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:
Žiadosť o začatie habilitačného konania [265.9 KB, application/pdf]

2.Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: —

3. Profesijný životopis:
Profesijný životopis predložený uchádzačom [2.9 MB, application/pdf]
Usmernenie Petranová [2.0 MB, application/pdf]

4. Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad pedagogickej činnosti predložený uchádzačom [pdf, 95 KB]

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti predložený uchádzačom [pdf, 304 KB]

6. Zoznam publikácií:
Zoznam publikácií predložený uchádzačom [pdf, 727 KB]

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:
Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom [pdf, 727 KB]

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:
Prehľad plnenia minimálnych kritérií  [pdf, 163 KB]

9. Tézy habilitačnej prednášky:

10. Oponenti:
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. – FMK UCM v Trnave
prof. PhDr. Vincent Šabík, PhD. –  Univerzita Konštatnína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD. – Paneurópska vysoká škola v Bratislave

v prípade potreby by zastúpiť jedného z oponentov mohol: prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.

Posudok - prof. Gálik [204.8 KB, application/pdf]
Posudok - prof. Šabík [194.3 KB, application/pdf]
Posudok - doc. Hradiská [205.8 KB, application/pdf]

11. Habilitačná komisia:
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – FMK UCM v Trnave  predseda komisie
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku
prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave

v prípade potreby by zastúpiť jedného z členov mohla: doc. PhDr. Eva Fándelová, PhD. – Univerzita Konštatnína Filozofa v Nitre

12. Návrh habilitačnej komisie:
Stanovisko habilitačnej komisie - Dr. Petranová [218.6 KB, application/pdf]

13. Rozhodnutie vedeckej rady:
Rozhodnutie vedeckej rady - Dr. Petranová [217.8 KB, application/pdf]

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docenta:
Prezenčná listina zo zasadnutia VR 4.12.2013 [5.7 MB, application/pdf]

15. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
10.12.2013 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent