Docentka z Navarrskej univerzity bude hovoriť o mediálnej gramotnosti a vzdelávaní cez sociálne siete

Pozývame pedagógov a študentov FMK UCM na prednášky docentky Charo Sádaba, dekanku Fakulty komunikácie z Navarrskej univerzity v Pamplona, ktoré sa uskutočnia dňa 25.apríla 2019  v miestnosti BM338 na Skladovej ulici.

Obsah prednášok

11.15 – 12.15:  Experiences from the digital media literacy field in Spain and Europe
13.00 – 14.00: Educational potential of new social media platforms: the case of YouTube and Instagram

Profil prednášajúcej
Autorka viacerých publikácií, vedeckých článkov v oblasti komerčnej komunikácie, nových technológií, ich vplyvu na mladých ľudí, verejnej a súkromnej identity na sociálnych sieťach. Od roku 2001 sa podieľa na viacerých významných výskumných projektoch o vplyve informačných a komunikačných technológií na mládež v medzinárodnom meradle. Je spoluautorkou dvoch výskumných správ „Interaktívna generácia v Latinskej Amerike“ (The Interactive Generation in Iberoamérica)“ (2008 a 2010), ktoré reflektujú stav techniky a spôsob zaobchádzania maloletých s IKT v 8 krajinách Latinskej Ameriky. V roku 2011 vydala štúdiu „Deti a mladiství na sociálnych sieťach v Španielsku“ (Minors and Social Networking Sites in Spain) a niekoľko kníh a materiálov pre rodičov a pedagógov o tejto téme. V rokoch 2001 až 2006 bola členkou projektu európskej výskumnej siete COST Action A20, skúmajúceho vplyv internetu na masmédiá v Európe, kde zároveň pôsobila aj ako podpredsedníčka. Je nezávislou odborníčkou pre program EÚ „Bezpečnejší internet“ a národnou odborníčkou na POSCON tematické siete.

Prednášky sú súčasťou vzdelávacieho seminára v rámci projektu KEGA Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM.