Možnosť využitia Centra podpory študentov so špecifickými potrebami

Organizačné oddelenie UCM v Trnave oznamuje, že študenti so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, s psychickým ochorením, s autizmom, s poruchami učenia, ktorí chcú získať štatút študenta so špecifickými potrebami, môžu kontaktovať Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami do 10. októbra 2021.