Informácie pre študentov o štátnej skúške v januári 2019

Oznamujeme študentom, ktorí boli vyzvaní študijným oddelením, spĺňajú podmienky a plánujú sa zúčastniť termínu ŠS v januári 2019, že musia odovzdať dokumenty v nasledujúcom poradí.

 1. Školiteľ
   1 x záverečná práca v hrebeňovej väzbe,
   2 x prihláška na štátnu skúšku na podpis,
   V prípade, že školiteľ zatiaľ neohodnotil študenta známkou z predmetu Diplomový seminár II., resp.
  III. príp. Seminár k záverečnej práci II. musí tak vykonať
 2. Sekretariát katedier, JAMA
   2 x záverečná práca v knižnej väzbe (práce nezabudnite podpísať na strane s čestným vyhlásením),
   1 x záverečná práca na CD – práca musí byť nahratá na neprepisovateľnom CD, ktoré treba označiť podľa vzoru,
   analytický list, abstrakt vytlačené z AIS → postup.
  Analytický list, abstrakt a CD odovzdáte v obálke formátu A5, na ktorú čitateľne napíšete svoje meno,priezvisko, stupeň štúdia, študijný program.
   2 x prihláška na štátnu skúšku – podpísaná školiteľom.
  Podpísané záverečné práce spolu s prihláškami na štátnu skúšku podpísané študentom a vedúcim ZP sa budú preberať 7. decembra 2018 v priestoroch sekretariátu v ZŠ JAMA v čase od 8.00 do 14.00 hod.
  Záverečné práce zaslané poštou nebudú akceptované..
 3. Potvrdenie z knižnice FMK, z univerzitnej knižnice
  V knižnici FMK v ZŠ JAMA a v Univerzitnej knižnici na Hajdóczyho ulici dostanete potvrdenie o tom, že voči knižnici nemáte žiadne záväzky. V knižnici FMK v ZŠ JAMA je potrebné aby ste zaplatili poplatok za organizačné zabezpečenie štátnic.
 4. Študijné oddelenie FMK:
   1 x prihláška na štátnu skúšku potvrdenú o odovzdaní záverečnej práce,
   1 x prihláška na záverečnú prácu (z AIS),
   licenčné zmluvy (2 typy zmlúv, obe je potrebné odovzdať v 2 kópiách), ktoré ponúka AIS pri vkladaní práce do centrálneho úložiska, a to: Licenčnú zmluvu pre vysokú školu a Licenčnú zmluvu pre CRZP
  V prípade, ak vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať príslušného vyučujúceho prípadne prodekanku Mgr. Juliánu Minárikovú, PhD., aby hodnotenie doplnila. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Finálnu verziu záverečnej práce ste povinní vo finálnom stave vložiť do AISu a výsledok kontroly originality priniesť so sebou na štátnu skúšku. Študenti, ktorí nepredložia výsledok kontroly originality štátnicovej komisii v deň konania štátnej skúšky, nebudú pripustení k štátnej skúške.

Dokumenty, ktoré je potrebné odovzdať na študijnom oddelení je možné odovzdať od 7. januára do 9. januára 2019.

Upozornenie:
Študenti, ktorí neprospeli z predmetov štátnej skúšky, ale obhájili bakalársku, resp. diplomovú prácu,odovzdávajú na štud. oddelenie FMK UCM len vyplnenú a podpísanú prihlášku na štátnu skúšku – 1 ks(bez potvrdenia zo sekretariátu). V tomto prípade je možné prihlášku na štátnu skúšku poslať aj poštou.

Formulár prihlášky na štátnu skúšku v elektronickej podobe je k dispozícii na webovej stránke UCM.

Skúškové obdobie pre končiacich študentov: od 3. decembra do 14. decembra 2018

Termín štátnej skúšky: 23. január 2019