TVaT 2016 - slider

Zodpovednosť marketingu a médií: Čítajte online

Doktorandská konferencia Quo vadis sa tento rok otvorila aj pre študentov doobedňajším blokom prezentácií odborníkov z praxe. Od 9.00 do 13.00 hod. tak v Kine OKO od profesionálov získate užitočné informácie o zodpovednosti v marketingu a médiách. Čítajte online zápisky.

8.50   Kino Oko sa postupne zapĺňa účastníkmi konferencie, kde ich v rámci dopoludňajšieho programu čakajú prednášky odborníkov z praxe, reklamné kampane a mediálne výstupy, ktoré pohli verejnou mienkou.

Kino Oko počas konferencie Quo Vadis.

9.20   Doktorandka Jana Šmotláková, ktorá je súčasťou organizačného tímu, privítala vedenie fakulty, doktorandov aj študentov. Prezradila nám, že téma konferencie nie je náhodná a je veľmi aktuálna, pretože v dnešnej dobe médiá a marketing hrajú klúčovú úlohu v oblasti verejnej mienky.

Ďalšia organizátorka Karin Kubíková približuje tému konferencie a jej výnimočnosť:


9.25   Prodekanka Ľudmila Čábyová oficiálne otvorila tohtoročnú konferenciu Quo Vadis slovami: „Myslím si, že konferencia Quo Vadis patrí medzi najlepšie a najkreatívnejšie na našej fakulte. Úžasné je, že si ju doktorandi organizujú sami, preto im chcem poďakovať.“ Prodekanka tiež verí, že pre súčasných študentov bakalárkeho, ale aj magisterského stupňa štúdia, je táto konferencia cesta zistiť, aký majú vzťah k vede.

Prodekanka Ľudmila Čábyová otvára konferenciu.

9.30   Slova sa ujala absolventka bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia na FMK a súčasná hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Lucia Jelčová. Pripravila si pre nás prednášku s názvom Zodpovednosť médií – prežitok alebo príležitosť?

Médiá majú moc. Kto má moc, má (mal by mať) zodpovednosť.

Čelní predstavitelia komerčných medií tvrdia, že existuje iba jediná „zodpovednosť“ médií – generovanie zisku. Dôležitá je sledovanosť a zodpovednosť sa stráca napriek zákonu. Každé médium by si však malo uvedomovať, že jeho zodpovednosť a práva sa nekončia len pri ňom samom, ale sú oveľa širšie.

My všetci sme médium. Médiom je každý z nás. A naša je aj zodpovednosť.

Absolvetka FMK a hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Mgr. Lucia Jelčová, PhD.

Viac o porušovaní zákona médiami hovorí Lucia Jelčová:

10.20  Nasleduje krátka prestávka.

10.30   Druhým rečníkom je docent Martin Kasarda z Fakulty masmédií na Panaeurópskej vysokej škole, ktorý si prpravil prednášku s názvom Film Únos: Ako politický triler zmenil Ústavu SR. Docent Kasarda sa venuje problematike tvorivého písania pre žurnalistov a aktuálnym trendom v mediálnej a kultúrnej komunikácii. Okrem toho je šéfredaktorom mesačníka Magazín o knihách, spisovateľom  a majiteľom PR agentúry Žltý slon s.r.o., ktorá riadila komunikačnú kampaň spomínaného filmu.

Film Únos – citlivý materiál, nejasný výsledok, nejasné posolstvo, silný príbeh, ale bude niekoho zaujímať?

Docent Kasarda nám objasnil, že film bol výnimočný, pretože splnil kvalitnú marketingovú komunikáciu a mal starostlivú a netradičnú dlhodobú PR kampaň. Na otázku, že či sa dá predať takto každý film, povedal: „Nedá. Film NIE JE jogurt. Film nie je rýchloobrátkový tovar, ale dielo, ktoré je jedinečné. Jedinečná musí byť aj jeho komunikácia.“ Ďalej nám prezradil viac aj o prekážkach a úspechoch Únosu:

Za posledných 20 rokov je Únos najnavštevovanejší film na Slovensku. Za prvý víkend ho videlo 67 369 divákov.

Film Únos si vôbec nekládol ambíciu zasiahnuť do politického prostredia. Mal to byť len dobrý politický triler, ale nakoniec pohol dejinami.

Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

11.30   Nasleduje krátka prestávka.

11.40   Na rad sa dostal ďalší hosť Martin Woska, ktorý je kreatívny a strategický riaditeľ agentúry Triad Advertising, jednej z najinovatívnejších reklamných agentúr na Slovensku a v Čechách, a zároveň prezident Art Directors Club Slovakia. Venovať sa bude téme Goodvertising – Reklama na dobro nie je iba pre neziskovky.

Martin Woska sa riadi heslom: „Have the balls to make the calls. Čokoľvek si zaumienite, dá sa vybaviť prostredníctvom troch až piatich telefonátov. Naozaj to funguje.“

Poďme zlepšovať svet všade, kde sa len dá. Aj prostredníctvom goodvertisingu.

Kreatívny a strategický riaditeľ agentúry Triad Advertising Martin Woska.

V nasledujúcej nahrávke nám objasnil princíp dobrých reklám a jeho cestu k ich produkcii:

12.25   Nasleduje krátka prestávka.

12.35   Posledným rečníkom prvej časti Quo Vadis je Oliver Šimko, ktorý v roku 2014 založil gamifikačné štúdio Luducrafts. Spoluracuje s Microsoft Slovakia, Slovenskou sporiteľňou, Innogy, a tiež so startupmi a neziskovými organizáciami, napr. Nadáciou Zastavme korupciu. Porozpráva o tom, ako môže herný dizajn zmeniť Slovensko.

O začiatkoch podnikania vo sfére, ktorá je pre Slovensko ešte neznáma, hovorí v nasledujúcej nahrávke:

Gemifikácia je most ku občianskej angažovanosti.

„Hra môže mať aj iný účel ako len zábavu. Môže niečo naučiť, preto sme vytvorili hru pre mladých Skutok sa nestal, ktorá bojuje proti korupcii,“ prezradil Oliver Šimko.

Oliver Šimko hovorí o gemifikácii.

13.00   Končí sa prvá časť konferencie Quo Vadis.

13.10   Začína sa druhá časť programu konferencie, ktorá pozostáva z prezentácie príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka i ďalších krajín. Diskutovať začali v 2 sekciách:

      1. sekcia: masmediálna komunikácia

V tejto sekcii sa budú venovať základným pojmom dnešného mediálneho sveta. Medzi diskusné témy patria:

 • Digitalizácia a digitálne médiá a ich zodpovenosť za zmeny v spoločnosti.
 • Tradičné médiá v ére internetu a ich zodpovenosť za formovanie názoru verejnosti.
 • Mediálna výchova a mediálna gramotnosť, ich význam a vplyv v súčasnosti.
 • Občiansky žurnalizmus.
 • Sociálne médiá a ich vplyv na recipienta a budovanie jeho názoru.
 • Vlogeri, blogeri, YouTuberi a ich vplyv na budovanie spoločenského názoru.
 • Digitálne hry a ich vplyv.
 • Fotografia a film a ich vplyv na budovanie spoločenského názoru.
 • Iné.

     2. sekcia: marketingová komunikácia

Sekcia sa okrem tém, akými sú nové marketingové stratégie, digitálny marketing, online a offline marketing, venuje i ďalším odvetviam, ktoré majú vplyv na marketing alebo využívajú poznatky z marketingovej teórie. Venuje sa nasledovným témam:

 • Digitálny marketing.
 • Integrovaný a interaktívny marketing.
 • Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR).
 • Ekonómia a ekonomika.
 • Podpora inovácií a startupov.
 • Efektivita marketingových kampaní a stratégií.
 • Spotrebiteľ 2.0.
 • Nové médiá a technológie v komunikácii.
 • Spoločenské témy v marketingovej komunikácii.
 • Vplyv marketingu na budovanie spoločenského názoru.
 • Politický marketing.
 • Občianske témy a ich propagácia.
 • Iné.

16.00   Druhá časť sa končí. Ďalšia konferencia Quo Vadis bude opäť o rok.

Text: Petra Pupalová
Foto: Peter Lančarič
Redaktorka: Barbara Čierna