EJMAP

European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) je vedecko-výskumný časopis z oblasti masmediálnej komunikácie, ktorý prezentuje súčasné podoby vývoja masmediálneho prostredia v kontexte vizuálnych médií.

Reflektuje teoretické a vizuálne aspekty prepojenia a previazanosti masmediálneho priestoru, ktorého súčasťou sú komunikácia umenia, fotografie, filmu, literatúry a reklamy, a tiež aktuálne témy z oblasti média fotografie, teórie fotografie, teórie reklamy a vizuálne teórie vo vzťahu k interpretácii obrazu.

O časopise

O časopise

Sprostredkovávame štúdie teoretického charakteru, teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe s dôrazom na vizualitu, interpretáciu obrazu médiom fotografie a profilovanie časopisu ako sprostredkovateľa intermediálnych a masmediálnych tém.

Rubriky

Vizuálnu rôznorodosť, pluralitu estetických názorov, variabilitu a dynamickú expanziu média fotografie prezentujeme v ucelených, koncepčne podložených blokoch:

 • história,
 • kultúra,
 • vizuálne umenie,
 • fotografia, literatúra,
 • film,
 • estetika,
 • masmediálne teórie,
 • intermediálna komunikácia,
 • nové médiá a pod.

Autori

Okrem autorov z externého prostredia a zahraničia sa sústredíme na najhodnotnejšie študentské výstupy. Medzinárodný charakter s odbornými prispievateľmi zo zahraničia ponúka odbornej verejnosti interdisciplinárne zameranú diskusiu. Dôležitou súčasťou časopisu je kvalitná a bohatá obrazová príloha. Informácie pre publikovanie sú uvedené v záložke „Pokyny“.

Periodicita

European Journal of Media, Art and Photography vychádza s periodicitou dvakrát ročne a je recenzovaným periodikom.

Redakcia

Redakcia

Editor
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.

Vedúci redaktor obrazovej časti
Mgr. Art. Petra Petra Cepková, ArtD.,

Vedúci redaktor textovej časti
Mgr. Boris Brendza, PhD.

Redakcia
Mgr. Boris Brendza, PhD.
Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.
PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák

Recenzenti
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

Redakčná rada
Mgr. Boris Brendza, PhD.
Mgr. Andrea Boldišová
Mgr. Art. Ivan Dudáš, ArtD.
PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
Mgr. Marek Šimončič, PhD.

Sekretariát redakcie
Bc. Mgr. Lucia Škripcová

Jazyková redakcia
PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Grafická úprava
Mgr. Martin Klementis, PhD.

Archív

Archív

Jednotlivé čísla časopisu je možné prehliadať po kliknutí na vybranú obálku.

Ročník 2016

EJMAP #7: 1/2016

EJMAP #7: 1/2016

EJMAP #8: 2/2016

EJMAP #8: 2/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2015

EJMAP #5: 1/2015

EJMAP #5: 1/2015

EJMAP #6: 2/2015

EJMAP #6: 2/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2014

EJMAP #3: 1/2014

EJMAP #3: 1/2014

EJMAP #4: 2/2014

EJMAP #4: 2/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2013

EJMAP #1: 1/2013

EJMAP #1: 1/2013

EJMAP #2: 2/2013

EJMAP #2: 2/2013

Pokyny

Pokyny pre autorov

Časopis European Journal of Media, Art and Photography ponúka záujemcom možnosť uverejnenia pôvodných vedeckých štúdií, recenzií, esejí a ďalších súvisiacich teoretických prác, ktoré doposiaľ neboli verejne publikované.

Kritériá publikovania

 • teoretické štúdie: vedecké štúdie v rozsahu 21 600 – 54 000 (12 – 30 autorských strán),
 • historické, eseje a kulturologické články: štúdie v rozsahu 21 600 – 54 000 (12 – 30 autorských strán),
 • recenzie: recenzie umeleckých, kulturologických a iných odborných publikácií zaoberajúcich sa masmediálnymi teóriami, novými médiami, umením a fotografiou, rozsah 5 400 – 9 000 (3 – 5 autorských strán),
 • autorský profil: predstavenie a prezentovanie činných profesionálnych výtvarníkov formou autorského obrazového profilu tvorby – rozsah diel  20 – 40 reprodukcií v tlačovej kvalite do A4 formátu (1600 x 2700 px pri 300 dpi), kurátorský text – rozsah 5 000 – 12 000 znakov (1 – 7 autorských strán),  profesný životopis – rozsah 4 000 – 7 000 znakov, (1 strana).

Jazyk textových príspevkov: anglický.

Formát textu

Pri príprave textových častí príspevkov je nutné dodržiavať citačné pravidlá a pri formátovaní textu rešpektovať tieto zásady:

 • typ písma: Times New Roman
 • veľkosť písma: 12 bodov
 • riadkovanie: 1
 • všetky okraje strany: 2,5 cm
 • slová nedeliť
 • odkazy na použité zdroje: číslované poznámky pod čiarou na príslušnej strane (nie na konci textu).

Formát reprodukcií (diel)

 • digitálna reprodukcia diela (v prípade fotografie digitálna kópia) vo formáte jpg v rozlíšení (1600 x 2700 px pri 300 dpi), tlačový formát A4,
 • príspevky (autorské obrazové profily) do European Journal of Media, Art and Photography je možné posielať v textovom editore Microsoft World,
 • obrazové prílohy väčšie ako 15 MB cez servery (Uschovna.cz, We transfer, Dropbox a pod.) na adresu ejmap@fmk.sk.

Textové štúdie a obrazové prílohy pre autorský profil posúdi odborná redakčná rada, ktorá rozhodne o prijatí a neprijatí príspevku (obrazového autorského profilu) na publikovanie.

Redakcia môže štúdiu (obrazový autorský profil) prijať podmienečne a vyžiadať si zapracovanie pripomienok (doplnenie reprodukcií pre obrazový profil autora).

Kontakt

Kontakt

Vydavateľ:

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská Republika

Web: fmk.sk/veda-a-vyskum/ejmap
E-mail: ejmap@fmk.sk 

ENG version

ENG version

European Journal of Media, Art and Photography is scientific research journal in the field of mass media communication, which reflects contemporary forms of mass media background in the context of visual media.

About the Journal

EJMAP reflects the theoretical and visual aspects of interconnection and interdependency of mass media platform. It mediates the studies of theoretical character, theoretical and empirical character, research results and their implementation in practice, with a focus on the visuality, and profiling the journal such as intermediary of the mass media and intermedia issues.

Blocks

EJMAP presents visual diversity, plurality of aesthetic opinions, variability and dynamic expansion of the medium of photography in a comprehensive, conceptually-based blocks, which include:

 • communication of art and photography,
 • personalities of photography,
 • film,
 • literature,
 • advertising and art,
 • photography and its theory,
 • theories of advertising and
 • visual theories in relation to the interpretation of the image.

Authors

In addition to authors from outside and abroad, we focus on the most valuable student outcomes. The international character of the expert contributors from abroad offers interdisciplinary-oriented professional public discussion. An important part of the magazine is a high quality image attachments.

Periodicity

European Journal of Media, Art and Photography comes at a frequency twice a year and it is a reviewed periodical.

Editorial board

Editor
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.

Managing Editor 
Mgr. Boris Brendza, PhD.

Photo Editor
Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

Editorial team
Mgr. Boris Brendza, PhD.
Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.
PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák

Reviewers 
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

Advisory Board
Mgr. Boris Brendza, PhD.
Mgr. Andrea Boldišová
Mgr. Art. Ivan Dudáš, ArtD.
PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
Mgr. Marek Šimončič, PhD.

Secretary
Bc. Mgr. Lucia Škripcová

Language editing
PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Graphic Production Coordinator & Cover
Mgr. Martin Klementis, PhD

Archive

Volume IV. (2016)

EJMAP #7: 1/2016

EJMAP #7: 1/2016

EJMAP #8: 2/2016

EJMAP #8: 2/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume III. (2015)

EJMAP #5: 1/2015

EJMAP #5: 1/2015

EJMAP #6: 2/2015

EJMAP #6: 2/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume II. (2014)

EJMAP #3: 1/2014

EJMAP #3: 1/2014

EJMAP #4: 2/2014

EJMAP #4: 2/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume I. (2013)

EJMAP #1: 1/2013

EJMAP #1: 1/2013

EJMAP #2: 2/2013

EJMAP #2: 2/2013

Contact

Publisher:

Faculty of Mass Media Communication
University of SS. Cyril and Methodius in Trnava
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
SLOVAK REPUBLIC

Web: fmk.sk/veda-a-vyskum/ejmap
E-mail: ejmap@fmk.sk

 
Späť hore ↑