Štátne skúšky

Bakalárske i magisterské štátne skúšky sa skladajú z obhajoby záverečnej práce a zodpovedania otázok z 3 predmetov – povinných (PP) a povinne voliteľných (PVP) alebo výberových (VP).

Zoznam okruhov z jednotlivých predmetov štátnej bakalárskej a magisterskej skúšky podľa študijných programov:

 • KOMU (masmediálna komunikácia),
 • MARK (marketingová komunikácia),
 • AMES (aplikované mediálne študiá),
 • VZME (vzťahy s médiami – media relations),
 • TEDI (teória digitálnych hier) .

Aktuality

KOMU

Masmediálna komunikácia – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

 1. Teória masmediálnej komunikácie (PP) [157.2 KB, application/pdf]
 2. Formy a metódy mediálneho pôsobenia (PP) [664.5 KB, application/pdf]
 3. Autorské, mediálne a ústavné právo (PP) [237.7 KB, application/pdf]

Mgr. okruhy:

Od akademického roka 2016/2017 sa zmenili okruhy otázok štátnicového predmetu masmediálna komunikácia – teória a dejiny, ktoré platia iba pre študentov denného štúdia:

 1. Nové okruhy otázok pre denných študentov:
  Masmediálna komunikácia - teória a dejiny (PP) [126.6 KB, application/pdf]
  Staré okruhy otázok pre externých študentov:
  Masmediálna komunikácia - teória a dejiny (PP) [204.9 KB, application/pdf]
 2. Teória a vývoj rozhlasovej žurnalistiky (PVP) [152.1 KB, application/pdf]*
  Teória a vývoj filmu (VP) [184.0 KB, application/pdf]*
  Teória a vývoj tlače (PVP) [179.0 KB, application/pdf]*
 3. Proces vzniku AV komunikátu (VP) [120.0 KB, application/pdf]*
  Základné občianske práva a ich ochrana (VP) [147.8 KB, application/pdf]*
  Systém masmédií na Slovensku (VP) [166.7 KB, application/pdf]*

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

MARK

Marketingová komunikácia – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

 1. Teória marketingovej komunikácie (PP) [190.2 KB, application/pdf]
 2. Marketingové stratégie (PP) [185.3 KB, application/pdf]
 3. Autorské, mediálne a ústavné právo (PP) [237.7 KB, application/pdf]

Mgr. okruhy:

Od akademického roka 2016/2017 sa zmenili názvy predmetov a okruhy otázok štátnicových predmetov, ktoré platia iba pre študentov denného štúdia:

Denní študenti: 

 1. Interdisciplinárne aspekty marketingovej komunikácie [546.7 KB, application/pdf]
 2. Marketingové a manažérske procesy (PP) [213.3 KB, application/pdf]
 3. Marketing v médiách (PVP) [166.7 KB, application/pdf]*
  Právo v podnikateľskej praxi (PVP) [118.1 KB, application/pdf]*
  Marketingový výskum (PVP) [192.8 KB, application/pdf]*

Externí študenti:

 1. Marketingové komunikačné stratégie (PP) [166.5 KB, application/pdf]
 2. Marketingová komunikácia - teória a dejiny (PP) [193.2 KB, application/pdf]
 3. Teória a prax marketingového výskumu (PVP) [177.9 KB, application/pdf]*
  Marketingový a personálny manažment (VP) [156.0 KB, application/pdf]*
  Základné občianske práva a ich ochrana (VP) [147.8 KB, application/pdf]*

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

AMES

Aplikované mediálne štúdiá – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

 1. Teória a dejiny masmediálnej komunikácie (PP) [105.2 KB, application/pdf]
 2. Recipienti médií a ich používateľské návyky (PP) - aktualizované: 28.3.2016 [152.6 KB, application/pdf]
 3. Mediálna výchova a mediálne kompetencie (PP) [102.0 KB, application/pdf]

Mgr. okruhy:

Od akademického roka 2016/2017 sa zmenili názvy predmetov a okruhy otázok štátnicových predmetov, ktoré platia iba pre študentov denného štúdia:

Denní študenti: 

 1. Teória mediálnej výchovy (PP) [192.8 KB, application/pdf]
 2. Teória výučby mediálnej výchovy (PP) [189.1 KB, application/pdf]
 3. Spoločensko-vedný základ (PP) [201.7 KB, application/pdf]

Externí študenti:

 1. Teória učenie o médiách [368.1 KB, application/pdf]
 2. Didaktika mediálnej výchovy (PP) [135.6 KB, application/pdf]
 3. Spoločensko-vedný základ médií:
  Etika médií (PVP) [126.8 KB, application/pdf]*
  Psychológia a sociológia médií (PVP) [130.6 KB, application/pdf]*
  Antropológia médií (PVP) [422.0 KB, application/pdf]*

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

VZME

Media relations – state exam topics

Bachelor topics

 1. Theory of Mass Media Communication (CC) [23.4 KB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
 2. Media Marketing and Media Relations (CC) [104.0 KB, application/pdf]
 3. Media Psychology and Sociology of the Media [24.8 KB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]

Slovenská verzia

 1. Teória masmediálnej komunikácie [24.6 KB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
 2. Mediálny marketing a vzťahy s médiami [66.0 KB, application/msword]
 3. Psychológia a sociológia médií [24.3 KB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]

TEDI

V prihláške na štátnu skúšku, ktorú dáte podpísať školiteľovi bakalárskej alebo diplomovej práce, vypíšete zvolené predmety štátnej skúšky.

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o predčasný termín bakalárskych štátnych skúšok [47.6 KB, application/msword]
Prihláška na štátnu skúšku [xls, 163 KB]
Prihláška na štátnu skúšku (VZME) - vzor [79.9 KB, application/vnd.ms-excel]

 
Späť hore ↑