Mgr. Zuzana Bučková,

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

JAMA, Zborovňa doktorandov JC 35

pondelok, 10.00 - 12.00 hod., štvrtok, 13.00 - 14.00 hod.

Magisterka Zuzana Bučková sa v akademickom prostredí zaoberá oblasťou mediálnej reality, so zreteľom na médium televízie najmä v kontexte rodovej stereotypyzácie, násilia i sexizmu. V súčasnosti sa intenzívne venuje problematike digitálnych hier v súvislosti s kultúrou.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM. Absolvovala odbornú prax, kde sa podieľala prevažne na jazykovej korektúre a tvorbe reklamných a marketingových kampaní.

V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre masmediálnej komunikácie.

Oblasti záujmu: mediálna realita, médium televízie, rodová stereotypizácia, násilie, sexizmus, dimenzie digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí.

 

Publikácie

BUČKOVÁ, Z.: Mediálna realita – žáner sitkom. In Media Literacy Student Magazine. 2016, Vol. 3, No. 1, s. 20 - 27. ISSN 1339-6692.

BUČKOVÁ, Z.: Problém aplikácie konceptu R. Cailloisa mimikry na súčasnú digitálnu realitu. In ČÁBYOVÁ, Ľ., JÁNOŠOVÁ, D. (eds.): Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : FMK UCM, 2016, s. 140 – 154. ISBN 978-80-8105-804-2.

BUČKOVÁ, Z.: Reflexia (digitálnych) hier z hľadiska interdisciplinárneho prístupu. In MMK 2015. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, s. 1461 - 1470. ISBN 978-80-87952-12-2.

BUČKOVÁ, Z.: Dimensions of (Digital) Games from the Point of J. Huizinga and R. Caillois. In ČÁBYOVÁ, Ľ., PETRANOVÁ, D. (eds.): Marketing Identity – Digital Life - part 1. Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015. Trnava : FMK UCM, 2015, s. 426 - 437. ISBN 978-80-8105-779-3.

BUČKOVÁ, Z.: Genderové stereotypy v tvorbe mediálnej reality. In Media Literacy Student Magazine. 2015, Vol. 2, No. 2, s. 35 - 40. ISSN 1339-6692.

BUČKOVÁ, Z.: Genderové stereotypy v tvorbe mediálnej reality. [DP] Trnava : FMK UCM, 2015. 153 s.

BUČKOVÁ, Z. - CHOCHULOVÁ, M. - CHRENKOVÁ, L.: Soľ nad internet. In: Ako červená čiapočka noviny čítala - 9 rozprávok k mediánej výchove. Trnava : FMK UCM, 2014. ISBN 978-80-8105-628-4, str. 31 - 35.

BUČKOVÁ, Z.: Násilie a sexizmus v televíznych seriáloch a ich percepcia mediálnym publikom. [BP] Trnava : FMK UCM, 2013. 74 s.

BUČKOVÁ, Z.: Makrofotografia tela/ Môj priestor. In: Muuza 2012 - ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov. Trnava : FMK UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-352-8, str. 138.

BUČKOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L.: Historical reflection of the game principle agon and its application in the current creation of media reality. In European Journal of Science and Theology. 2016, Vol. 12, No. 5, s. 25 - -37. ISSN 1841-0464.

BUČKOVÁ, Z.: Historical reflection on game principle alea and its presence in virtual reality. In Communication Today. 2016, Vol. 7, No. 2, pp. 30-45. ISSN 1338-130X.

BUČKOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L.: The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine sector. In PETRANOVÁ, D., MATÚŠ, J., MENDELOVÁ, D. (eds.): Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016. Trnava : FMK UCM in Trnava, 2016. ISBN 978-80-8105-840-0. ISSN 1339-5726. pp. 280-294.

BUČKOVÁ, Z.: Zmena reality - zmena identity?. In GÁLIK, S. a kol. (eds.): Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. ISBN 978-83-7729-346-1, s. 131-153.

Predmety

  • Hry v dejinách kultúry – 1. ročník Bc. TEDI
  • Propedeutika mediálnych štúdií – 1. ročník Bc. TEDI, VZME
  • Žurnalistické žánre I. II. – 2. ročník Bc. KOMU

Oznamy