PhDr. Vladimíra Hladíková

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu 2, m.č. 102 b

pondelok, 12.30 - 14.00 hod.

Doktorka Vladimíra Hladíková sa venuje novým médiám, najmä internetu a jeho pôsobení na rozličné oblasti života, informačnej a vzdelanostnej spoločnosti. Vo svojej dizertačnej práci sa orientuje na vplyv internetovej komunikácie na súčasné vzdelávanie. Má praktické skúsenosti z regionálnej televízie RTV Krea, kde sa okrem vysielania a tvorby príspevkov podieľala aj na marketingových aktivitách (tvorba reklám, spolupráca s marketingovým oddelením televízie).

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM. Počas štúdia organizovala zumbamaratóny pod  Kabinetom telovýchovy a športu športu a pôsobila aj ako lektorka tanca a zumby v University Dance Center. Zúčastnila sa pasívne viacerých konferencií v Paríži a Berlíne, týkajucich sa ľudských práv, humanizmu a demilitarizácie v rozvojových krajinách. V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre masmediálnej komunikácie.

Oblasti záujmu: etika médií, netiketa, mediálna kultúra, právo, mediácia, ochrana ľudských práv a slobôd, informačná a mediálna gramotnosť, informačná a vzdelanostná spoločnosť.

 

Publikácie

HLADÍKOVÁ, V.: Netiketa v elektronickom prostredí: e-mailová komunikácia. In: CILLINGOVÁ, V.: Úskalia žurnalistickej a masmediálnej praxe II. zborník z  2.ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie.  Nitra: FF UKF v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-1113-0.

HLADÍKOVÁ, V.: Vzdelanie, kyberkultúra a premeny tela v kontexte kyberpriestoru. In: GÁLIK, S a kol.: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łodž: KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. ISBN 978-83-7729-346-1.

HLADÍKOVÁ, V.: Dôležitosť rodičovskej mediácie používania médií a jej súvislosť s výchovnými štýlmi v rodine. In: QUAERE 2016: recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VI., 1. vyd.  Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. ISBN 978-80-87952-15-3.

HLADÍKOVÁ, V.: Ethics of electronic communication – knowledge and its application by primary school students. In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Sociology and Healthcare. Volume II : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings. Sofia : STEF92 Technology, 2016.  ISBN 978-619-7105-71-1.

HLADÍKOVÁ, V.: Fenomén rodičovskej mediácie používania internetu a miera jeho uplatňovania u rodičov detí mladšieho školského veku a teenagerov. In: GRANT  journal. Roč. 5, č. 1 (2016), s. 21-26 [online]. ISSN 1805-0638.

HLADÍKOVÁ, V. – MÚKEROVÁ, Z.: Fotografia ako cesta komunikácie. In: Zborník ŠVOaUK: zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016, 1. vyd.  Trnava : FMK UCM 2016.  ISBN 978-80-8105-794-6.

HLADÍKOVÁ, V.: Preferencie, názory a správanie prijímateľov slovenskej mediálnej kultúry. In: Posolstvo Jána Pavla II, 2016 : "súčasné výzvy a trendy v ..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. apríla 2016 v Poprade. Ružomberok : Verbum, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2.

HLADÍKOVÁ, V. – HULAJOVÁ, Ľ.: The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth. In: European Journal of Science and Theology. Vol. 12, no. 6 (2016), s. 143-153, ISSN 1841-0464.

HLADÍKOVÁ, V.: Vybrané riziká používania internetu. In: ČÁBYOVÁ, Ľ., JÁNOŠOVÁ, D. (eds.): Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : FMK UCM, 2016. ISBN 978-80-8105-804-2.

HLADÍKOVÁ, V.: Internetisation of journalistic work, its characteristics and principles in virtual environment. In ČÁBYOVÁ, Ľ., PETRANOVÁ, D. (eds.): Marketing identity: Digital life – part II. Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015. Trnava: FMK UCM, 2015. ISBN 978-80-8105-780-9.

HLADÍKOVÁ, V.- VOLKO, L.: Slovenská mediálna kultúra : diplomová práca. Trnava : FMK UCM, 2015. 107 s.

HLADÍKOVÁ, V. - POLÁKOVÁ, E.: Netika v e-mailovej komunikácii : bakalárska práca. Trnava : FMK UCM, 2012. 63 s.

HLADÍKOVÁ, V.: Vybrané riziká používania internetu. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : FMK UCM, 2016. ISBN 978-80- 8105-804- 2.

HLADÍKOVÁ, V.- HUBINÁKOVÁ, H.: Cyberbullying as a risky phenomenon of internet communication and possibilities of its elimination. In: SGEM 2017: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I: Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619- 7408-23- 2.

HLADÍKOVÁ, V.: Dáta, informácie a vedomosti ako základ vzdelanosti. In: Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání:  sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. Praha : Extrasystem, 2017, (Didaktika, pedagogika; zv. 30). ISBN 978-80- 87570-36-4.

HLADÍKOVÁ, V.: Fenomén reality show ako súčasť slovenskej mediálnej produkcie. In: MMK 2016:  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. ISBN 978-80- 87952-17- 7.

HLADÍKOVÁ, V.: Grantový projekt E-školy pre budúcnosť. In: Media Literacy Student Magazine. Roč. 3, č. 2, ISSN 1339-6692.

HLADÍKOVÁ, V.: Informačno-komunikačné technológie a ich efektívne využitie v edukačnom procese. In: Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha : Extrasystem, 2017, (Didaktika, pedagogika; zv. 32). ISBN 978-80- 87570-38- 8.

HLADÍKOVÁ, V.: K niektorým otázkam informačnej a vedomostnej spoločnosti. In: QUAERE 2017: recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VII. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. ISBN 978-80- 87952-20- 7.

HLADÍKOVÁ, V.: K niektorým otázkam súčasnej slovenskej a ukrajinskej mediálnej kultúry. In:  Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine. Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. ISBN 978-617- 7333-36- 3.

HLADÍKOVÁ, V.: Mediálna kultúra na Slovensku a jej konkrétne podoby. In:  Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. ISBN 978-80- 8105-878- 3.

HLADÍKOVÁ, V.: Šikana vs. kyberšikana: základné terminologické východiská a ich komparácia. In:  Evropské pedagogické fórum 2017: koncepce vzdělávání a psychologie: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ročník VII. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. ISBN 978-80- 87952-21- 4.

HLADÍKOVÁ,V.: Teoretická reflexia pojmu kultúra, jej stratifikácia a iné špecifiká. In: QUAERE 2017: recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VII, 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. ISBN 978-80- 87952-20- 7.

HLADÍKOVÁ, V.: Vplyv médií na recipientov a verejnú mienku spoločnosti. In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. November. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80- 8105-839- 4.

HLADÍKOVÁ, V.: Vzdelanie, jeho kultúrne, terminologicko-historické východiská a súvislosti. In:  Sapere Aude 2017 : působnost pedagogiky a psychologie: recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Roč. VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. ISBN 978-80- 87952-19- 1.

Predmety

  • Estetika moderny a neskorej moderny - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Filozofia médií - 1. ročník Mgr. KOMU

Oznamy