Mgr. Vladimíra Hladíková,

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 102 b

štvrtok, 12.30 - 14.00 hod.

Magisterka Vladimíra Hladíková sa venuje novým médiám, najmä internetu a jeho pôsobení na rozličné oblasti života, informačnej a vzdelanostnej spoločnosti. Vo svojej dizertačnej práci sa orientuje na vplyv internetovej komunikácie na súčasné vzdelávanie. Má praktické skúsenosti z regionálnej televízie RTV Krea, kde sa okrem vysielania a tvorby príspevkov podieľala aj na marketingových aktivitách (tvorba reklám, spolupráca s marketingovým oddelením televízie).

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM. Počas štúdia organizovala zumbamaratóny pod  Kabinetom telovýchovy a športu športu a pôsobila aj ako lektorka tanca a zumby v University Dance Center. Zúčastnila sa pasívne viacerých konferencií v Paríži a Berlíne, týkajucich sa ľudských práv, humanizmu a demilitarizácie v rozvojových krajinách. V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre masmediálnej komunikácie.

Oblasti záujmu: etika médií, netiketa, mediálna kultúra, právo, mediácia, ochrana ľudských práv a slobôd, informačná a mediálna gramotnosť, informačná a vzdelanostná spoločnosť.

 

Publikácie

HLADÍKOVÁ, V.: Netiketa v elektronickom prostredí: e-mailová komunikácia. In: CILLINGOVÁ, V.: Úskalia žurnalistickej a masmediálnej praxe II. zborník z  2.ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie.  Nitra: FF UKF v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-1113-0.

HLADÍKOVÁ, V.: Vzdelanie, kyberkultúra a premeny tela v kontexte kyberpriestoru. In: GÁLIK, S a kol.: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łodž: KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. ISBN 978-83-7729-346-1.

HLADÍKOVÁ, V.: Dôležitosť rodičovskej mediácie používania médií a jej súvislosť s výchovnými štýlmi v rodine. In: QUAERE 2016: recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VI., 1. vyd.  Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. ISBN 978-80-87952-15-3.

HLADÍKOVÁ, V.: Ethics of electronic communication – knowledge and its application by primary school students. In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Sociology and Healthcare. Volume II : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings. Sofia : STEF92 Technology, 2016.  ISBN 978-619-7105-71-1.

HLADÍKOVÁ, V.: Fenomén rodičovskej mediácie používania internetu a miera jeho uplatňovania u rodičov detí mladšieho školského veku a teenagerov. In: GRANT  journal. Roč. 5, č. 1 (2016), s. 21-26 [online]. ISSN 1805-0638.

HLADÍKOVÁ, V. – MÚKEROVÁ, Z.: Fotografia ako cesta komunikácie. In: Zborník ŠVOaUK: zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016, 1. vyd.  Trnava : FMK UCM 2016.  ISBN 978-80-8105-794-6.

HLADÍKOVÁ, V.: Preferencie, názory a správanie prijímateľov slovenskej mediálnej kultúry. In: Posolstvo Jána Pavla II, 2016 : "súčasné výzvy a trendy v ..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. apríla 2016 v Poprade. Ružomberok : Verbum, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2.

HLADÍKOVÁ, V. – HULAJOVÁ, Ľ.: The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth. In: European Journal of Science and Theology. Vol. 12, no. 6 (2016), s. 143-153, ISSN 1841-0464.

HLADÍKOVÁ, V.: Vybrané riziká používania internetu. In: ČÁBYOVÁ, Ľ., JÁNOŠOVÁ, D. (eds.): Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : FMK UCM, 2016. ISBN 978-80-8105-804-2.

HLADÍKOVÁ, V.: Internetisation of journalistic work, its characteristics and principles in virtual environment. In ČÁBYOVÁ, Ľ., PETRANOVÁ, D. (eds.): Marketing identity: Digital life – part II. Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015. Trnava: FMK UCM, 2015. ISBN 978-80-8105-780-9.

HLADÍKOVÁ, V.- VOLKO, L.: Slovenská mediálna kultúra : diplomová práca. Trnava : FMK UCM, 2015. 107 s.

HLADÍKOVÁ, V. - POLÁKOVÁ, E.: Netika v e-mailovej komunikácii : bakalárska práca. Trnava : FMK UCM, 2012. 63 s.

Predmety

  • Estetika moderny a neskorej moderny - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Filozofia médií - 1. ročník Mgr. KOMU

Oznamy