PhDr. Viera Kačinová, PhD.

odborná asistentka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Kancelária: č. 101a a Miestnost IMEC (UCM)

utorok, 14.15 - 15.45 hod.

Dr. Viera Kačinová sa dlhodobo venuje mediálnej pedagogike, mediálnej výchove, didaktike mediálnej výchovy, etickým a hodnotovým aspektom médií, rozvoju mediálnych kompetencií a vzdelávaniu učiteľov v tejto oblasti. Bola autorkou a zodpovednou riešiteľkou výskumno-vývojových projektov z mediálnej výchovy na Štátnom pedagogickom ústave, podieľala sa tiež na tvorbe experimentálnych učebných textov a metodických materiálov pre nižší sekundárny stupeň vzdelávania. Bola členkou viacerých odborných skupín, napr. komisie pre mediálnu výchovu na ŠPÚ (2008 – 2010), expertnej skupiny MK SR na prípravu Koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania (2009). V rokoch 2007 – 2011 pôsobila v Prahe ako lektorka mediálnej výchovy v Academii Bohemica v rámci programov ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na FMK UCM a zástupkyňa vedúceho Katedry mediálnej výchovy. Je členkou odborného tímu IMEC – Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti, riešiteľkou výskumných projektov,  a pôsobí i ako predsedníčka Atestačnej komisie MPC v Trnave na vykonanie atestácie z predmetu mediálna výchova pre kategóriu pedagogických zamestnancov: učiteľ. Spolupracuje na vzdelávacích projektoch so slovenskými a zahraničnými inštitúciami. Je recenzentkou vedeckého časopisu Communication Today.

Oblasti záujmu: mediálna pedagogika, mediálna výchova, mediálna didatika, mediálna etika, antropológia médií

 

Publikácie

KAČINOVÁ, V. 2012. Terminologické problémy mediálnej výchovy. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

KAČINOVÁ, V. – KOLČÁKOVÁ, V. 2013. Stav výučby mediálnej výchovy na slovenských základných školách. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2013.

PETRANOVÁ, D. – KAČINOVÁ, V. – KOLČÁKOVÁ, V. 2014. Axiocentric media education as a strategy for the cultivation of media recipients. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

KAČINOVÁ, V. 2009. Mediálna výchova v rodine. In Rodina a médiá. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. ISBN 978-80-8084-421-9.

KAČINOVÁ, V. 2013. Od čitateľskej k mediálnej gramotnosti – výzva pre súčasnosť a budúcnosť. In Staré a nové médiá – starí a mladí používatelia. Bratislava : STIMUL, 2013. ISBN 978-80-8127-089-5.

KAČINOVÁ, V. 2005. Mediálna výchova ako súčasť učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra na základných a stredných školách. In Východiská, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra na ZŠ a S. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005. ISBN 80-89185-12-6.

KAČINOVÁ, V. 2006. Rozvoj mediálnych kompetencií u 15-18 ročných adolescentov a možné spôsoby ich rozvíjania v rámci inštitucionalizovanej výučby mediálnej výchovy na stredných školách. In Adolescencia. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodič, 2006.

KAČINOVÁ, V. 2012. Médiá ako významné edukačné objekty a prostriedky – o východiskách zodpovednosti médií vo vzťahu k deťom a mládeži. In Zodpovednosť v médiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-444-0.

KAČINOVÁ, V. – KOLČÁKOVÁ, V. 2012. Spôsoby začlenenia mediálnej výchovy do obsahu školského vzdelávania na slovenských stredných školách. In Mediálna výchova a kultúrna identita – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-393-1.

KAČINOVÁ, V. – KOLČÁKOVÁ, V. 2013. Analýza súčasného stavu začlenenia mediálnej výchovy do obsahu vzdelávania na slovenských základných školách. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-478-5.

KAČINOVÁ, V. 2007. Mediálna výchova ako nepovinný a voliteľný predmet na základných školách a osemročných gymnáziách. Štátny pedagogický ústav, 2007.

KAČINOVÁ, V. – KOLČÁKOVÁ, V. 2013. Súčasný stav začlenenia mediálnej výchovy do obsahu vzdelávania na stredných školách na Slovensku. IMEC – Medzinárodné centrum pre mediálnu gramotnosť, 2013.

KAČINOVÁ, V. – KOLČÁKOVÁ, V. 2013. Súčasný stav začlenenia mediálnej výchovy do obsahu vzdelávania na základných školách na Slovensku. IMEC – Medzinárodné centrum pre mediálnu gramotnosť, 2013.

KAČINOVÁ, V. – PETRANOVÁ, D. – PLENCNER, A. 2005. Mediálna výchova pre 5. ročník základných škôl. Štátny pedagogický ústav, 2005.

KAČINOVÁ, V. – PETRANOVÁ, D. – PLENCNER, A. 2005. Mediálna výchova pre 5. ročník základných škôl. Štátny pedagogický ústav, 2005.

KAČINOVÁ, V. – PLENCNER, A. 2005. Mediálna výchova pre 6. ročník základných škôl. Štátny pedagogický ústav, 2005.

KAČINOVÁ, V. – PLENCNER, A. 2005. Mediálna výchova pre 6. ročník základných škôl. Štátny pedagogický ústav, 2005.

KAČINOVÁ, V. – PETRANOVÁ, D. – PLENCNER, A. 2005. Mediálna výchova pre 6. ročník základných škôl. Štátny pedagogický ústav, 2005.

KAČINOVÁ, V. 2011. Aktuálny stav a problémy mediálnej výchovy alebo ako sa darí plniť Koncepciu mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania?. In Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov. Žilina : Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU, 2011. ISBN 978-80-554-0467-7.

KAČINOVÁ, V. 2010. Ako ďalej s mediálnou výchovou v slovenskom školstve?. In Mediálna výchova v otvorenom priestore. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-970604-5-9.

KAČINOVÁ, V. Mediálna výchova ako inovačný prvok všeobecného vzdelávania v rámci kurikulárnej prestavby. [Štátny pedagogický ústav].

KAČINOVÁ, V. 2005. Experimentálne učebné osnovy mediálnej výchovy pre 5.-9. ročník základnej školy. Štátny pedagogický ústav, 2005.

KAČINOVÁ, V. 2007. Príprava učiteľov mediálnej výchovy na základných školách a osemročných gymnáziách. Štátny pedagogický ústav, 2007.

KAČINOVÁ, V. 2012. Učební materiály projektu Etika a filosofie – inovace výuky společenských věd na 3 gymnáziích JMK. Academia Bohemica, 2012.

KAČINOVÁ, V. 2012. Učební materiály projektu Etika a filosofie – inovace výuky společenských věd na 3 gymnáziích JMK. Academia Bohemica, 2012.

KAČINOVÁ, V. 2014. Internet ako výzva k aktívnej a hodnotnej participácii jednotlivca na komunikácii. In: Perspektívy ochrany mediálneho publika- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-587-4.

Predmety

  • Médiá a životný štýl - 1. ročník Bc AMES
  • Axiologické aspekty médií - 2. ročník Mgr. AMES
  • Antropológia médií - 1. ročník Mgr. AMES
  • Teória učenia o médiách - 1. ročník Mgr. AMES
  • Kultúrno-spoločenské aspekty médií - 2. ročník Bc. AMES
  • Médiá v rodine - 2. ročník Bc. AMES
  • Diplomový seminár I., II. - 1., 2. ročník Mgr. KOMU
  • Seminár k ZP - 3. ročník Bc. KOMU

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

Oznamy