Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

odborný asistent

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

JAMA Zborovňa 1

pondelok, 17.15 - 18.15 hod.

štvrtok, 7.55 - 8.25

Doktor Tomáš Fašiang sa v rámci vedecko-výskumného zamerania venuje problematike marketingovej komunikácie a spotrebiteľského správania ako integrálnej súčasti procesu strategického rozhodovania v oblasti komunikácie. Detailne sa zaoberá spracovaním modelov predpovedí sklonov zákazníka na trhu B2C k realizácii budúcich nákupov a modelov optimalizácie rozmiestňovania maloobchodných prevádzok vo vzťahu k maximalizácii trhového podielu v ich nákupnom spáde.

Vyštudoval obchodný manažment na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V štúdiu tretieho stupňa pokračoval na FMK UCM, kde v roku 2012 obhájil dizertačnú prácu na tému Komunikačné stratégie maloobchodu.

Na FMK UCM vedie kurzy všeobecnej ekonomickej teórie, verejných financií a daňového systému, manažmentu a marketingu, seminára k záverečnej práci a diplomového seminára.

Oblasti záujmu: marketing maloobchodu, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, makroekonomický vývoj hospodárstva, medzinárodný obchod, informačné technológie.

 

Publikácie

Fašiang, T. 2012. Komunikačné stratégie maloobchodu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. 117 s. ISBN 978-80-8105-466-2.

Fašiang, T.: Vzťah vybraných ekonomických ukazovateľov k vývoju mediálnych výdavkov v segmente nešpecializovaného maloobchodu. In: Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, roč. 3, č. 1, s. 85-96. ISSN 1338-130X

ČÁBYOVÁ, Ľ. – FAŠIANG, T. – KOLLÁROVÁ, D. – MUŽÍKOVÁ, D. 2014. Sunday christian significance and the saints days shopping behaviour. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

Fašiang, T. Senzorický marketing. In Sborník příspěvků = Conference proceedings: III. mezinárodní vědecký konference doktorandů. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta, Slezská univerzita. 2010, roč. 3, s. 157-163. 1422 s. ISBN 978-80-7248-620-5.

Fašiang, T. Opodstatnenosť využitia marketingovej komunikácie v čase hospodárskej krízy. In KOMEDIA: Sborník konferenčných příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2010, roč. 4, ISBN 978-80-7318-903-7.

Fašiang, T. Certifikácia ISO ako nová trend v oblasti komunikácie firie. In K problémom mediálnej komunikácie III. : interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM. 2010, roč. 3, s. 317-327. 490 s. ISBN 978-80-8105-189-0.

Fašiang, T. Marketingové aktivity personálnych agentúr v oblasti komunikácie. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov: zborník z konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM. 2010, s. 138-143. 579 s. ISBN 978-80-8105-183-8.

Fašiang, T.: Profil cieľovej skupiny vybraného typu maloobchodnej prevádzky. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis ma. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM. 2012, s. 59-64. ISBN 978-80-8105-384-9.

Fašiang, T. – Vicenová, E.: Predikcia vývoja objemu výdavkov do vybraných typov masmédií na Slovensku. In Quo vadis massmedia / Quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM. 2011, s. 45-50. 275 s. ISBN 978-80-8105-256-9.

Fašiang, T.: Bezdrôtová inovácia v marketingovom procese maloobchodu. In: Nové trendy v marketingu: spoločenská zodpovednosť: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2012. s. 68-81. ISBN 978-80-8105-438-9

Fašiang, T. Trendy v aplikácii nových komunikačných metód. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie N. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. s. 94-103. 433 s. ISBN 978-80-8105-334-4.

Fašiang, T. Optimalizácia SEO ako nový trend internetovej komunikácie. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM. 2010, s. 60-68. 244 s. ISBN 978-80-8105-161-6.

FAŠIANG, T. 2013. Purchase behavior of women generation X and Y. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

FAŠIANG, T. 2010. Využitie nových informačno-komunikačných technológií v marketingu. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-209-5.

FAŠIANG, T. 2014. Gravitačný zákon maloobchodu. In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Marketing a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-585-0.

FAŠIANG, T. 2014. Hodnota zákazníka v komunikačno procese maloobchodu. In: QUAERE 2014: recenzovaný zborník příspěvkú interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandú a odborných asistentú. Hradec Králové: Magnanimitas 2014. ISBN 978-80-87952-04-7.

FAŠIANG, T. 2014. Interakcia spotrebiteľského správania a maloobchodnej komunikačnej stratégie. In: Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.

FAŠIANG, T. - GREŠKOVÁ, P. 2014. Komparácia nákupného správania spotrebiteľov na trhu rýchloobrátkového tovaru. In: MMK 2014: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. ISBN 978-80-87952-07-8.

FAŠIANG, T. 2014. Technologické zvyšovanie inovačnej výkonnosti v marketingovom procese podniku. In: Otvorený inovačný proces. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

Predmety

Projekty

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte

Oznamy