Mgr. Tomáš Farkaš, PhD.

odborný asistent

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. BM 231-zvukové štúdio

pondelok, 12.00 - 13.30 hod.

Doktor Tomáš Farkaš sa venuje zvuku a hudbe vo filme, ich funkciám a efektom v súvislosti s divákom, ale aj v širšom spoločenskom kontexte. Vo výskume sa primárne venuje filmovému žánru horor.

Vyštudoval FMK UCM v programe masmediálna komunikácia, od roku 2008 tu pôsobí ako odborný asistent. V roku 2015 úspešne ukončil doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému Forma hudobnej komunikácie vo filmovom žánri horor. Vyučuje praktické predmety zamerané na zvuk v audio/audiovizuálnych dielach. Vo voľnom čase sa venuje výtvarnej fotografii a tvorbe elektronickej hudby.

Oblasti záujmu: filmová hudba, filmový zvuk, žáner horor, experimentálna hudba, mastering, výtvarná fotografia.

 

Publikácie

FARKAŠ, T. 2012. Fenomenológia zvuku a hudby v horore. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

MAJCHÚTOVÁ, J. – MEDVEĎ, M. – FARKAŠ, T. 2010. Hudba vo filme. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-192-0.

FARKAŠ, T. – STROPKO, M. – ŠIMONČIČ, M. – ŠKRIVÁNKOVÁ, L. 2011. Morálne a etické aspekty v počítačových hrách. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-334-4.

FARKAŠ, T. 2012. Metodologická hádanka ako nástroj rozvoja kritického myslenia: Môžeme paródiu považovať za zdroj poznatkOVÁo kultúrnej identite?. In PRIZMA. Žilina : FHV Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. ISBN 978-80-554-0486-8.

FARKAŠ, T. 2012. Psychofyzické vlastnosti nepríjemného zvuku. In Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. ISBN 978-80-8105-383-2.

FARKAŠ, T. – ŠKRIVÁNKOVÁ, L. 2012. Virtuálny priestor – dobrý sluha, zlý pán?. In Diskurzy v masmediálnych štúdiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-439-6.

FARKAŠ, T. 2008. Autumn story. In ŠVOK 2008. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-059-6.

FARKAŠ, T. 2010. Slovom (ne)zaujatého laika o reklame. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-209-5.

FARKAŠ, T. 2011. Práca za mikrofónom. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

BURICOVÁ, R. – FARKAŠ, T. 2012. Prvky mytológie v dielach populárnej kultúry. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-378-8.

ŠIŠKOVÁ, D. – FARKAŠ, T. 2012. Skutočne zlaté?! – slovenský film v 60. rokoch. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-379-5.

FARKAŠ, T. 2014. Absentia. In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

FARKAŠ, T. 2014. Návrat ticha - alebo prečo je sovietsky zvukový manifest aktuálny aj dnes. In: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii - Megatrendy a médiá 2014. ISBN 978-80-8105-586-7.

FARKAŠ, T. 2014. Nová Godzila je symbolom pre sklopený zrak. In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

FARKAŠ, T. 2014. Oculus. In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

FARKAŠ, T. 2014. Strach z umělé inteligence ve filmu jako extenze fantastična v realitě. In: MMK 2014: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

Predmety

  • Audiovizuálne praktikum - ZVUK I. - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Autorské praktikum - ZVUK I. - 2. ročník Bc. KOMU, MARK
  • Zvukový dizajn hier I. - 1. ročník Mgr. TEDI

Ocenenia

Ostatné: Stimul - Animovaný film, réžia Andrea Hanúsková - autorská hudba - Tomáš Farkaš, festival ANIMOFEST 2011 - diplom za čestné uznanie

Oznamy