prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

vedúci Katedry masmediálnej komunikácie, profesor etiky

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová ul., m. č. 211

Profesor Slavomír Gálik sa profesionálne zaoberá filozofiou médií, osobitne vplyvom médií na človeka, otázkami súvisiacimi s informačnou a vedomostnou spoločnosťou.

Vyštudoval filozofiu na FF UK v Bratislave. Svoj ďalší záujem v akademickom prostredí sústredil na systematickú filozofiu (TU v Trnave) a oblasť etiky (FF UKF v Nitre). V roku 2010 mu bol udelený titul profesor.

Na FMK pôsobí od roku 2004. V súčasnosti zastáva funkciu vedúceho Katedry masmediálnej komunikácie a vyučuje predmety filozofia 20. storočia, filozofia médií a filozofia masmédií.  Je riešiteľom viacerých vedeckých projektov,  autorom monografických a časopiseckých publikácií, ktoré sa dotýkajú témy filozofie médií a komunikácie.

Oblasti záujmu: filozofia 20. storočia, vplyv médií na človeka, informačná a vedomostná spoločnosť.

 

Publikácie

GÁLIK, S. 1999. Vedomie a osoba. Náčrt evolúcie vedomia v intenciách triadickej štrukúry. Trnavská univerzita, 1999. ISBN 80-88774-46-2.

GÁLIK, S. 2006. Filozofia a mystika. Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev. Iris, 2006. ISBN 80-969360-2-6.

GÁLIK, S. 2010. Duchovný rozmer krízy súčasného človeka. Bratislava : Iris, 2010. 93 s. ISBN 978-80-89238-39-2.

GÁLIK, S. 2012. Filozofia a médiá : K filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie (súčasnej) kultúry. Bratislava : IRIS, 2012. 102 s. ISBN 978-80-89256-86-0.

GÁLIK, S. 2013. “K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu “”mystickej smrti”" v kontexte mystiky Terézie Avilskej”. In “K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu “”mystickej smrti”"”. Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. ISBN 978-83-7729-189-4.

GÁLIK, S. 2010. Kultúra, umenie a médiá vo vzťahu k výchove (kulturologický kontext). In Európske pedagogické myslenie. Trnava : Trnavská univerzita, 2010. ISBN 978-80-8082-336-8.

GÁLIK, S. 2012. Médiá a výchova. In Európske pedagogické myslenie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. ISBN 978-80-8082-574-4.

GÁLIK, S. 2012. Terézia Avilská a fenomén mystickej smrti. In Fenomén . Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozof, 2012. ISBN 978-80-558-0201-5.

GÁLIK, S. 2008. “Filozofická antroplógia. Porozumenie človeku z hľadiska “”filozofie večnosti”"”. Iris, 2008. ISBN 978-80-89256-23-5.

GÁLIK, S. 2011. Študijný text 1: Filozofia masmédií. In Teoretické východiská masmediálnej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-270-5.

GÁLIK, S. – CENKÁ, R. 2013. Twilight of christianity in tele-view of the world from homo religiosus to homo videns. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2013, roč. 9, č. 5, s. 225-236.

GÁLIK, S. 2000. Philosophy and meditation. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2000.

GÁLIK, S. 2004. From ego to eco – A metaphor for a global metanoia. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2004.

GÁLIK, S. 1997. Maurice Nédoncelle – kresťanské vyústenie dialogického personalizmu. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 1997.

GÁLIK, S. 2002. Niekoľko poznámok k problému vzťahu vedomia a osoby v duchovno – evolučnej perspektíve človeka. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2002.

GÁLIK, S. 2003. Niekoľko poznámok k problému vedomia vo filozofii mysle. In Organon F. ISSN 1335-0668, 2003.

GÁLIK, S. 2005. Personálne vedomie ako podmienka autentického etického konania. In Sociálna práca a zdravotníctvo. 2005.

GÁLIK, S. 2007. Smrť človeka – koniec alebo pokračovanie života ?. In Člověk ve stínu svého konce. České Budejovice : VŠERS, 2007. ISBN 978-80-86708-34-8.

GÁLIK, S. 2009. Porozumenie osobnosti z hľadiska transpersonálnej psychológie. In Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem : UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-162-1.

GÁLIK, S. 2009. Philosophy of education in the context of the multicultural society. In Zeszyty naukowe. ISSN 0860-889X, Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2009.

GÁLIK, S. 2009. Understanding of the truth in mysticism. In Prawda w zyciu moralny i duchowym. Krakow : Instytut wydawniczy Maximum, 2009. ISBN 978-83-61714-16-3.

GÁLIK, S. 2009. Unity and otherness in the thinking of E. Lévinas. In Jeden za drugiego – Lévinas filozofem wiezi spolecznej. Warszawa : Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2009. ISBN 978-83-60727-23-2.

GÁLIK, S. 2011. Understading Freedom in Christianity and Central-European Ethos in the context of Contemporary Social Changes. In Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility. Boskovice : Albert, 2011. ISBN 978-80-7326-196-2.

GÁLIK, S. 1997. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii. Trnavská univerzita Fakulta humanistiky, 1997. ISBN 80-88774-32-2.

GÁLIK, S. 1999. Evolúcia vedomia a problém personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre. In Acta Philosophica Tyrnaviensia IV. Trnava : Trnavská univerzita, 1999.

GÁLIK, S. 2000. O premene vedomia človeka. In Acta Philosophica Tyrnaviensia 5. Trnava : Trnavská univerzita, 2000. ISBN 80-88774-91-8.

GÁLIK, S. 2001. Mystika ako univerzálna reč náboženstiev. In Acta Philosophica Tyrnaviensia 6. Trnava : Trnavská univerzita, 2001. ISBN 80-89074-08-1.

GÁLIK, S. 2002. Význam osobnosti filozofa v súčasnej spoločnosti. In Philosophica XXXIII. Filozofia v škole, filozofia v živote. Bratislava : UK, 2002. ISBN 80-223-1665-2.

GÁLIK, S. 2003. Chápanie kráľovstva nebeského podľa Tomášovho evanjelia. In Analógia medzi nebom a zemou. Bratislava : UK, 2003. ISBN 80-88827-26-4.

GÁLIK, S. 2003. K problému personálnej identity v kresťanskej mystike. In Acta Philosophica Tyrnaviensia. Trnava : Trnavská univerzita, 2003. ISBN 80-89074-79-0.

GÁLIK, S. 2003. Problém deštrukcie hodnôt a kultúrneho pretvárania človeka. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita, 2003.

GÁLIK, S. 2007. Porozumenie človeka tvárou v tvár smrti. In Minulé a súčasné podoby filozofickej reflexie človeka. Banská Bystrica : UMB, 2007. ISBN 80-8083-272-2.

GÁLIK, S. 2008. Vplyv médií na človeka a vývoj pedagogického myslenia v európskej tradícii. In Topológia človeka vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu v európskej tradícii. Trnava : Trnavská univerzita, 2008. ISBN 978-80-8082-242-2.

GÁLIK, S. 2010. Duchovný rozmer krízy súčasnej kultúry. In Stimuly kresťanskej kultúry. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-791-0.

GÁLIK, S. 2010. “Jozef Leikert – “”básnicky prebývajúci človek”"”. In Časy a čas. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-940-2.

GÁLIK, S. 2011. Dialóg medzi kultúrami a mystika. In Etické reflexie. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-861-0.

GÁLIK, S. 2011. Filozofia výchovy v kontexte súčasných spoločensko – mediálnych zmien. In Topológia človeka v relácii k výchove a vzdelávaniu v období postmoderny po súčasnosť. Trnava : TU, 2011. ISBN 978-80-8082-493-8.

GÁLIK, S. 2012. Charakteristické črty súčasnosti. In Európske pedagogické myslenie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. ISBN 978-80-8082-574-4.

GÁLIK, S. 2012. K ontológii kultúry Ladislava Hanusa. In Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa. Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2012. ISBN 978-80-969481-5-4.

GÁLIK, S. 2012. K ontologickej diferencii vo filozofii kultúry. In Acta Nitriensiae 13. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0076-9.

GÁLIK, S. 1999. Personal consciousness and freedom. In Freedom in contemporary culture. Lublin : Catholic university, 1999.

GÁLIK, S. 2006. K integrálnemu porozumeniu človeka. In Člověk – dějiny – hodnoty III. Ostrava : VŠB, 2006. ISBN 80-7368-273-7.

GÁLIK, S. 2008. Filozofia výchovy v kontexte multikultúrnej spoločnosti. In Czlowiek w spoleczenstwie. Tom I. Bialsko-Biala : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2008. ISBN 978-83-60714-44-7.

GÁLIK, S. 2008. Hľadanie jednoty v postmodernej mnohosti. In Jednota a mnohost. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-7325-165-9.

GÁLIK, S. 2008. K filozofickému problému medzináboženského dialógu. In Mezi modernou a postmodernou. Ostrava : VŠB, 2008. ISBN 978-80-248-1730-9.

GÁLIK, S. 2010. Philosophy of education and mystagogy. In Filozofia wychowania w XX wieku. Lodž : Wydawnicstwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2010. ISBN 978-83-7525-416-7.

GÁLIK, S. 1997. Celostnosť personálneho vedomia – podmienka autentického rozvoja jednotlivca i spoločnosti. In Osobnosť v spoločenských makrozmenách. Bratislava : SAV, 1997. ISBN [80-967228-6-7].

GÁLIK, S. 1997. Osoba a personálne vedomie. In Acta Philosophiva Tyrnaviensia I. Trnava : Trnavská univerzita, 1997. ISBN 80-88774-32-2.

GÁLIK, S. 1998. Vedomie a personálna identita. In Acta Philosophica Tyrnaviensia III. Trnava : Trnavská univerzita, 1998. ISBN 80-88774-45-4.

GÁLIK, S. 1999. Problém identity v multináboženskom prostredí. In Čas a dejiny I. Liptovký Mikuláš : SFZ, 1999. ISBN 80-8040-113-6.

GÁLIK, S. 2001. Evolúcia vedomia a otázka jeho vyšších úrovní. In Filozofia a doba. Bratislava : Iris, 2001. ISBN 80-88778-23-9.

GÁLIK, S. 2002. Integrácia Východu a Západu – nové možnosti pre porozumenie človeku v 3. tisícročí. In Dobrý človek. Nitra : UKF, 2002. ISBN 80-8050-557-8.

GÁLIK, S. 2002. Mystika – výzva pre človeka v treťom tisícročí. In Človek, kultúra, hodnoty. Bratislava : Iris, 2002. ISBN 80-89074-07-3.

GÁLIK, S. 2002. Mystika a problém globalizácie ľudstva. In Súčasné spirituálne podoby ľudského života (viera, nádej láska a mravnosť). Banská Bystrica : UMB, 2002. ISBN 80-8055-585-0.

GÁLIK, S. 2003. Hľadanie príčin a riešení globálnej deštrukcie života. In Ochrana života IV.. Trnava : Trnavská univerzita, 2003. ISBN 80-89104-44-4.

GÁLIK, S. 2003. Holisticko-evolučné porozumenie človeku podľa Kena Wilbera. In Filozofia. Bratislava : UK, 2003. ISBN 80-969083-4-0.

GÁLIK, S. 2003. Mystagógia ako vrcholný výraz starostlivosti o dušu. In Hodnotové aspekty súčasného sveta. Bratislava : Iris, 2003. ISBN 80-89018-57-2.

GÁLIK, S. 2004. “”"Kto som ja”", alebo k problému identity človeka”. In Hľadanie ľudskej identity. Banská Bystrica : UMB, 2004. ISBN 80-8055-989-9.

GÁLIK, S. 2004. “”"Tvárou v tvár”" voči Bohu ako ideál pre “”dobrého človeka”" v Starom zákone”. In Dobrý človek v Starom zákone. Nitra : UKF, 2004. ISBN 80-8050-701-5.

GÁLIK, S. 2004. Čas, vedomie a hyperpriestor. In Acta Philosophica Tyrnaviensia 10. Trnava : Trnavská univerzita, 2004. ISBN 80-8082-010-4.

GÁLIK, S. 2004. Etika a personálne vedomie. In Osobnostná etika a etická výchova. Nitra : UKF, 2004. ISBN 80-8050-789-9.

GÁLIK, S. 2004. K problému personálnej pamäti v mystike alebo o eschatológii osoby. In Za personalistickú kultúru. Trnava : Trnavská univerzita, 2004. ISBN 80-8082-017-1.

GÁLIK, S. 2004. Úloha filozofie dnes (alebo o tom, čo môže čakať dnešná spoločnosť od filozofa). In Filozofia a život – život filozofie. PrešOVÁ: SAV, 2004. ISBN 80-89018-78-5.

GÁLIK, S. 2004. Vzťah k zvieratám v mystike. In Etický vzťah k zvieratám ako k Božiemu stvoreniu. Bratislava : UK, 2004. ISBN 80-88827-29-9.

GÁLIK, S. 2005. Delpove filozofické spisy. In P. Alfred Delp 1907-1945. Trnava : Trnavská univerzita, 2005. ISBN 80-8082-009-0.

GÁLIK, S. 2005. Dobrý človek z hľadiska filozoficko-psychologickej reflexie C.G. Junga. In Formovanie dobrého človeka. Nitra : UKF, 2005. ISBN 80-8050-947-6.

GÁLIK, S. 2005. K problému času u I. Kanta na pozadí kritiky H. Bergsona. In Prolegomena ku Kantovi. Trnava : Trnavská univerzita, 2005. ISBN 80-8082-017-1.

GÁLIK, S. 2005. Mystika a eros. In Acta Philophica Tyrnaviensia 11. Trnava : Trnavská univerzita, 2005. ISBN 80-8082-043-0.

GÁLIK, S. 2006. K filozofickému problému virtuálnej reality v masmediálnej komunikácii. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

GÁLIK, S. 2006. Kultúra, globalizácia a médiá. In Médiá na prahu tretieho tisícročia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 8089220-07-X.

GÁLIK, S. 2006. Filozofická reflexia ochrany ľudského života od počatia. In Ochrana života VII. Kultúra života. Odkaz Jána Pavla II. pre Hnutie ochrany života. Trnava : Trnavská univerzita, 2006. ISBN 978-80-8082-119-7.

GÁLIK, S. 2006. Porozumenie človeka z hľadiska globalizujúceho sa sveta. In Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Bratislava : SAV, 2006. ISBN 80-89238-08-4.

GÁLIK, S. 2006. Porozumenie osoby človeka ako základné východisko pre ochranu počatého života. In Ochrana života VI. Trnava : Trnavská univerzita, 2006. ISBN 80-89104-87-8.

GÁLIK, S. 2007. Filozoficko-antropologická reflexia ochrany života od počatia. In “Ochrana života VIII. “”Ľudský život je hodný ochrany od počatia”"”. Trnava : Trnavská univerzita, 2007. ISBN 9878-80-8082-181-4.

GÁLIK, S. 2007. Možnosti filozofického skúmania života po smrti. In Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou I. Banská Bystrica : UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-461-6.

GÁLIK, S. 2007. Mystika ako možnosť ekologizácie človeka. In Ekologizácia a humanizácia, alebo o predpokladoh a cestách nášho (pre)žitia (?). Zvolen : Technická univerzita, 2007. ISBN 9878-80-8093-035-6.

GÁLIK, S. 2007. The Idea of University in the present day. In Acta Philophica Tyrnaviensia 13. Trnava : Trnavská univerzita, 2007. ISBN 978-80-8082-168-5.

GÁLIK, S. 2007. Úloha filozofie v kontexte multikultúrneho sveta. In Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie. Bratislava : UK, 2007. ISBN 978-80-89238-12-5.

GÁLIK, S. 2008. K dvom typom komunikácie na univerzite. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-072-5.

GÁLIK, S. 2008. Mystika ako duchovný potenciál človeka. In Človek – Kultúra – Mystika. Trnava : TU, 2008. ISBN 978-80-8082-226-2.

GÁLIK, S. 2009. Idea multikulturalizmu v kontexte indickej filozofie. In Cestami filozofie a literatúry. Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2009. ISBN 978-80-969481-8-5.

GÁLIK, S. 2009. Metanoia človeka – podmienka autentickej globálnej integrácie sveta. In Personálna obnova humanity na prahu 21. storočia. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-465-0.

GÁLIK, S. 2009. Vplyv médií na utváranie hodnôt súčasného človeka. In Masmediálna komunikácia a realita I. Masmédiá a sociálna konštrukcia reality. Masmédiá a kultúrna id. Trnava : UCM, 2009. ISBN 978-80-8105-124-1.

GÁLIK, S. 2010. Virtualizácia reality v kontexte elektronických médií. In K problémom mediálnej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-187-6.

GÁLIK, S. 2010. K problému duchovného rozmeru človeka. In Fyzika a etika IV. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-700-2.

GÁLIK, S. 2011. Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. In Etika a existencializmus: podnety a výzvy pre súčasnosť. Nitra : UKF Nitra, 2011. s. 117-122. ISBN 978-80-8094-951-8.

GÁLIK, S. 2011. Filozofia výchovy v kontexte elektronických médií. In Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve. Trnava : Trnavská univerzita, 2011. s. 169-176. ISBN 978-80-8082-439-6.

GÁLIK, S. 2011. Problém času v komunikácii v kyberpriestore. In Limity mediálnej internetovej komunikácie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. s. 7-16. ISBN 978-80-8105-254-5.

GÁLIK, S. 2011. Kryonika ako nová forma viery v nesmrteľnosť človeka. In Fyzika a etika V. Poznanie, veda a spoločnosť. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-688-3.

GÁLIK, S. 2012. K problému vedomostnej spoločnosti. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. s. 14-25. ISBN 978-80-8105-392-4.

GÁLIK, S. 2012. Médioformácia súčasnej kultúry a problém výchovy. In Kultúra v premenách globalizácie. Nitra : Univerzita Konšatntína Filozofa v Nitre, 2012. ISBN 978-80-558-0093-6.

GÁLIK, S. 2013. K problému vzdelanosti v informačnej epoche. In Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

GÁLIK, S. 1992. Falošní proroci. Viete kto sú Svedkovia Jehovovi ?. Harrison publishing, 1992. ISBN 80-85675-01-3.

GÁLIK, S. 2008. Úvod do filozofie náboženstva. Iris, 2008. ISBN 978-80-89256-24-2.

GÁLIK, S. 2011. Úvod do filozofie médií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. 87 s. ISBN 978-80-8105-269-9.

GÁLIK, S. 2012. Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte (1. časť). Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-424-2.

GÁLIK, S. 2008. XII. Filozofia. In Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-005-3.

GÁLIK, S. 2009. Vplyv médií na utváranie idey Európy. In Minerva. ISSN 1803-3873, 2009.

GÁLIK, S. 1993. O introspektívnych skúsenostiach. In Literárny týždenník. ISSN 0862-5999, 1993.

GÁLIK, S. 1993. Uzrieť bytie. In Literárny týždenník. ISSN 0862-5999, 1993.

GÁLIK, S. 1994. Hra ako symbol sveta. In Literárny týždenník. ISSN 0862-5999, 1994.

GÁLIK, S. 1994. V náručí imaginácie. In Literárny týždenník. ISSN 0862-5999, 1994.

GÁLIK, S. 1998. Dialóg a tolerancia. In Katolícke noviny. ISSN 0139-8512, 1998.

GÁLIK, S. 2000. Cestou zlatého kvetu. In Fénix. ISSN 1336-1619, 2000.

GÁLIK, S. 2005. K problému filozofického skúmania mystiky. In Ostium. ISSN 1336-6556, 2005.

GÁLIK, S. 2014. Kresťania a inoverci. In Historická revue. ISSN 1335-6550, Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút – SA, 2014.

GÁLIK, S. 2007. K súčasnej idei univerzity. In Minerva. České Budejovice : Jihočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7394-022-5.

GÁLIK, S. 2009. X. Filozofia. In Praktikum z masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-089-3.

GÁLIK, S. 2010. Komunikácia v kyberpriestore v kontexte súčasných spoločensko-ekonomických zmien. In Médiá v čase krízy – zodpovednosť a reflexia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-206-4.

GÁLIK, S. 2011. XI. Filozofia. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

GÁLIK, S. 2012. XI. Filozofia. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

GÁLIK, S. 2013. Úvod. In “K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu “”mystickej smrti”"”. Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. ISBN 978-83-7729-189-4.

GÁLIK, S. 2013. Záver. In “K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu “”mystickej smrti”"”. Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. ISBN 978-83-7729-189-4.

GÁLIK, S. 2013. Etika a dialóg medzi kultúrami a náboženstvami. In Základy etiky. Trnava : AlumniPress, 2013. ISBN 978-80-8096-190-9.

GÁLIK, S. 2013. Etika a globalizácia. In Základy etiky. Trnava : AlumniPress, 2013. ISBN 978-80-8096-190-9.

GÁLIK, S. 2013. Etika a médiá. In Základy etiky. Trnava : AlumniPress, 2013. ISBN 978-80-8096-190-9.

GÁLIK, S. 2013. Postmoderná etika. In Základy etiky. Trnava : AlumniPress, 2013. ISBN 978-80-8096-190-9.

GÁLIK, S. 2013. XI. Filozofia. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

GÁLIK, S. 2003. K problému duchovného vývoja človeka z hľadiska filozofie mystiky. 2003.

GÁLIK, S. 2005. Filozofia náboženstva P. Cola. In Ostium [online]. ISSN 1336-6556, 2005.

GÁLIK, S. 2005. Filozofia náboženstva R. Schaefflera. In Ostium [online]. ISSN 1336-6556, 2005.

GÁLIK, S. 2005. Mystičky západu. In Ostium [online]. ISSN 1336-6556, 2005.

GÁLIK, S. 2005. Tri rozmery kultúry. In Ostium [online]. ISSN 1336-6556, 2005.

GÁLIK, S. 2008. O jednom P.S.. In Ostium [online]. ISSN 1336-6556, 2008.

GÁLIK, S. 2009. Hodnotový systém indické filozofie. In Minerva. ISSN 1803-3873, 2009.

GÁLIK, S. 2009. Svetové osobnosti masmediálneho výskumu. In Svetové osobnosti masmediálneho výskumu. Trnava : UCM, 2009. ISBN 978-80-80105-122-7.

GÁLIK, S. 2012. Recenze: Problém globálneho spolužitia. Antropologické východisko. In Paidagogos. ISSN 1213-3809, Olomouc : Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a pr, 2012.

GÁLIK, S. 1997. Maurice Nédoncelle: Intersubjektívna kauzalita. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 1997.

GÁLIK, S. 1999. Problémy personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre. Trnavská univerzita, 1999. ISBN 80-88774-63-2.

GÁLIK, S. 2003. Hodnotové aspekty súčasného sveta. Vydavateľstvo IRIS, 2003. ISBN 80-89018-57-2.

GÁLIK, S. 2007. Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe. Trnavská univerzita, 2007. ISBN 978-80-8082-168-5.

GÁLIK, S. 2008. Človek – Kultúra – Mystika. TU, 2008. ISBN 978-80-8082-226-2.

GÁLIK, S. 2011. Mystika : kultúrne, filozofické a etické kontexty vo svetle súčasného poznania. UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-854-2.

GÁLIK, S. 2012. “Fenomén “”mystickej smrti”" vo vybraných oblastiach spirituálnej tradície”. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozof, 2012. ISBN 978-80-558-0201-5.

GÁLIK, S. 1999. Vedomie a osoba. SAV, 1999.

GÁLIK, S. 2010. “”"Telo patrí smrti, moc a sláva svetu, duch sebe”"”. In Fyzika a etika IV. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-700-2.

GÁLIK, S. 2010. Život ako kultúrna tvorba. In Fyzika a etika IV. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-700-2.

GÁLIK, S. 2014. Editorial In: Communication Today. ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2.

GÁLIK, S. - LANCOŠOVÁ, V. 2014. Disintegration of " linear code " in communication on the internet. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcara, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

GÁLIK, S. 2013. Dalimír Hajko. Vrúcnosť a čin... In: Slovenské pohľady: na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786.

GÁLIK, S. - MODRZEJEWSKI, A. 2014. Effects of the (electronic) media on cognitive processes. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

GÁLIK, S. 2014. Filozoficko- psychologické kontexty. In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Lodž: Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Kolinski, 2014. ISBN 978-83-7729-250-1.

GÁLIK, S. - MODRZEJEWSKI, A. 2014. Karol Wojtylas personalistic and universalistic philosophy of culture. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

GÁLIK, S. 2014. Kresťania a inoverci: história vzťahu kresťanstva k iným náboženským predstavám. In: Historická revue: vedecko-populárny mesačník o dejinách. ISSN 1335-6550.

GÁLIK, S. 2014. Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. Filozoficko- etický pohľad. In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2014. ISBN 978-80-8105-605-5.

GÁLIK, S. 2014. Súmrak výchovy v kyberpriestore elektronických médií. In: Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-8082-772-4.

GÁLIK, S. 2014. Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty. In: Communication Today. ISSN 1338-130X.

GÁLIK, S. - GÁLIKOVÁ-TOLNAIOVÁ, S. 2014. The Gutemberg galaxy and its "twilight" in the context of contemporary electronic media. In: Human Affairs: a Postdisciplinary Journal for Humanities Social Sciences. ISSN 1210-3055.

Predmety

  • Filozofia 20. storočia I., II. - 1. ročník Bc. KOMU
  • Filozofia médií - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Filozofia masmédií - 1., 2. ročník PhD. KOMU

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

VEGA: Fenomén "mystickej smrti" v európskej a vo vybraných oblastiach mimoeurópskej spirituálnej tradície

VEGA: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka

VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie

Oznamy