Mgr. Slávka Gracová, PhD.

odborná asistentka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Kancelária: č. 104a (UCM)

Doktorka Sláva Gracová sa profesionálne zaujíma o problematiku imidžu, konkrétne imidžu vzdelávacích inštitúcii, so zameraním na zisťovanie kritérií podľa ktorých si absolventi stredných škôl vyberajú vysoké školy.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM a doktorandské štúdium absolvovala v programe marketingová komunikácia s témou dizertačnej práce Imidž vzdelávacej inštitúcie a spôsoby jeho budovania. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na katedre mediálnej výchovy.

Podieľa na fakultných podujatiach pre študentov a uchádzačov o štúdium na FMK UCM, napr. Deň otvorených dverí FMK či Road Trip FMK a je členkou propagačnej skupiny Fakulty masmediálnej komunikácie, ktorá stojí za kampaňou Buďhrdinom.sk.

Vyučuje predmety audiovizuálna tvorba a filmovú a televíznu tvorbu pre deti a mládež. Spoluvedie univerzitný spevokol UniTTy.

Oblasti záujmu: imidž, propagácia, audiovizuálna tvorba.

 

Publikácie

MAZÁKOVÁ, S. - BURICOVÁ, R. – ŠIMONČIČ, M. 2011. Reklama na Deň otvorených dverí FMK UCM v Trnave. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

MAZÁKOVÁ, S. - ŠIMONČIČ, M. – BURICOVÁ, R. 2012. Reklama na DOD FMK. In Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-385-6.

MAZÁKOVÁ, S. 2012. Hudobná tvorba ako prostriedok prezentácie fakulty. In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-439-6.

MAZÁKOVÁ, S. 2013. Semiotický význam názvu a loga. In: Vrtieť psom: metafora v médiách – Megatrendy a média 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-476-1.

MAZÁKOVÁ, S. 2013.Cirkev - základný pilier vzdelanosti. In: Quo vadis masmédia, quo vadis marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-486-0.

MAZÁKOVÁ, S. 2014. Pokles absolventov stredných škôl - hrozba pre vysoké školy. In: Quo vadis masmédia, quo vadis marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-578-2.

MAZÁKOVÁ, S. 2014. Budováni image vzdělávací instituce. In: QUARE 2014. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-04-7.

MAZÁKOVÁ, S. 2014. Absolventi vysokých škôl - prvok budovania imidžu školy (úspechy v oblasti inovácií). In: In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3.

MAZÁKOVÁ, S. 2014. Ako budovať imidž vzdelávacej inštitúcie? In: Megatrendy a médiá 2014 : Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie , Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0.

MAZÁKOVÁ, S. 2014. Prvky budováni image vzdělávací. In: MMK 2014 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference.  Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8, S. 724-728.

MAZÁKOVÁ, S. – GRACA, M. 2014. Web dizajn (webová stránka pre malých podnikateľov). In:  Megatrendy a médiá 2014 : Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0.

MAZÁKOVÁ, S.- VRABEC, N. – PETRANOVÁ, D. 2014. Dijaľnisť na pidtrimku rozvitku mediagramotnosti v evropejskomu ta slovackomu kontekstach. In: Current issues of mass communication = Aktuaľni pitannja masovoi komunikacii. Iss. 16 (2014),  ISSN 2312-5160.

MAZÁKOVÁ, S. 2014. Imidž vzdelávacej inštitúcie a jeho vplyv na uchádzačov o štúdium. In: Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0954-2.

MAZÁKOVÁ, S.- PANASENKO, N.- MAGÁL, S. 2015. Creative Approach to Teaching English as a Foreign Language. In: Creative Education : Advances in Education Sciences : Proceedings of 2015 2nd International Conference on Creative Education (ICCE 2015), June 27-28, 2015, London, UK. Volume 10, 2015. - ISBN 978-981-09-4799-6.

Predmety

  • Audiovizuálna tvorba I., II. – 1. ročník Bc. AMES
  • Audiovizuálna tvorba I., II. – 1. ročník Bc. KOMU
  • Audiovizuálna tvorba I., II. – 1. ročník Bc. MARK
  • Audiovizuálna tvorba I., II. – 1. ročník Bc. TEDI
  • Filmová a televízna tvorba pre deti a mládež I., II. – 3. ročník Bc. AMES

Oznamy