PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD.

odborná asistentka

Katedra právnych a humanitných vied

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 215

utorok, 9.30 - 11.00 hod.

Doktorka Sabína Gáliková Tolnaiová sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na problematiku filozofie a etiky komunikácie a médií. Publikuje so zameraním na ontologické, epistemologické, eticko-axiologické príp. iné aspekty tejto problematiky. Aktuálne sa zaoberá digitálnymi médiami, resp. problematikou internetu a internetovej komunikácie s akcentom na analýzy fenoménu kyberpriestoru. Taktiež sa venovala a venuje problematike filozofie výchovy, resp. edukácie. Publikovala práce venované predovšetkým fenoménu psychagógie. V súčasnosti sa dotýka filozofie edukácie osobitne v kontexte formovania súčasnej kyberkultúry.

Absolvovala filozofiu a pedagogiku na FF UK v Bratislave a doktorandské štúdium na FF TU v Trnave v odbore systematická filozofia. Rigoróznu prácu v odbore etika obhájila na FF UKF v Nitre. Pôsobila na FF TU v Trnave, FMK UCM v Trnave, FF UKF v Nitre a v súčasnosti je odbornou asistentkou na FMK UCM.

Oblasti záujmu: filozofia, etika, pedagogika, masmediálna komunikácia a ich interdisciplinárne prieniky.

 

Publikácie

ABC Postmoderná transformácia edukácie a vzdelanosti v kontexte kyberpriestoru. / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2015. In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, S. 26 - 53.

ABC On the problem of "the benefits of communication" in our information society / Sabína Gáliková-Tolnaiová, 2015. In: Contemporary images of good. - Kraków : Aureus, 2015. - ISBN 978-83-60741-76-4, pp. 13 - 38.

ADM On philosophy of education ´in the era of digital media´ a humanistic perspective / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2015. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 177 - 187.

ADN Influence of the internet on the cognitive abilities of man. Phenomenological and hermeneutical approach / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2015. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 5-15.

AAB Idea psychagógie v holistickej perspektíve / Sabína Gáliková Tolnaiová ; recenzent: Dalimír Hajko, Cyril Diatka. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2014. - 154 s. - ISBN 978-80-8153-025-8.

ADM Determinants of humanising effect of modern (electronic) media / Sabína Gáliková-Tolnaiová, 2014. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 195-206.

ADN The Gutenberg galaxy and its "twilight" in the context of contemporary electronic media / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2014. In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 461-469.

ABD Možnosti a nebezpečenstvá internetu a internetovej komunikácie v kontexte aktuálnej reflexie / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Eva Odlerová, Milan Potančok, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. - Trnava : UCM, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, S. 28-51.

ABC Kyberpriestor a/ako životný svet človeka v kontexte filozofickej reflexie / Sabína Gáliková-Tolnaiová, 2014. In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - ISBN 978-83-7729-250-1, S. 27-49.

ADM Socio-cultural dynamics and ethos of contemporary man in the context of sustainable development / Sabína Gáliková-Tolnaiová, Dojčár Martin, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1842-8517, Vol. 10, no. 5 (2014), p. 33 - 44.

ABC Anthropological risks and the form that evil takes in the electronic media era / Sabína Gáliková Tolnaiová, 2013.
In: Contemporary images of evil. - Kraków : WNUP, 2013. - ISBN 978-83-7271-817-4, P. 33 - 56.

ABD Hodnoty, morálka a výchova / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Erich Mistrík, Naděžda Pelcová, 2012. In: Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). - Trnava : TU, 2012. - ISBN 978-80-8082-574-4, S. 153-169 [1,025 AH].

ABD Etický kontext vo vzťahu k výchove / Sabína Gáliková-Tolnaiová, 2010.
In: Európske pedagogické myslenie : (od antiky po modernu). - Trnava : Trnavská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8082-336-8, S. 126-161.

AAB Problém výchovy na prahu 21. storočia alebo o "obrate k psychagógii" v súčasnej filozofii výchovy / Sabína Gáliková Tolnaiová. - 1. vyd. - Bratislava : PhDr. Milan Štefanko - Vydavateľstvo IRIS, 2007. - 241 s. - ISBN 978-80-89256-04-4.

Predmety

  • filozofia médí - 2. ročník Bc. AMES, 1. ročník Mgr. AMES
  • etika v masmediálnej komunikácii - 1. ročník Bc. AMES
  • teória výchovy - 2. ročník Bc. AMES
  • umenie v marketingovej komunikácii - 2. ročník Bc. MARK

Oznamy