doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

vedúci katedry marketingovej komunikácie, docent

doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 316

utorok, 10.00 - 12.00 hod.

Docent Rudolf Rybanský sa profesionálne zaoberá problematikou manažmentu.

Vyštudoval odbor Organizácia a riadenie priemyselných podnikov na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. V roku 1989 mu bola udelená vedecká hodnosť Kandidát ekonomických vied, v roku 2004 obhájil vedecko-pedagogický titul docent v odbore Priemyselné inžinierstvo a manažment.

Na FMK UCM pôsobí od roku 2008, kde v súčasnosti okrem pedagogickej činnosti zastáva aj funkciu vedúceho Katedry marketingovej komunikácie. Na FMK vyučuje predmety Základy manažmentu a Manažment a marketing.

Oblasti záujmu: manažment, moderné trendy marketingových aktivít v praxi

 

Publikácie

ĎURKOVÁ, K. – RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. – ŠČASNOVIČOVÁ, I. – NEMETZOVÁ, E. 2011. Vyššie územné celky a ich interná komunikácia. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2011. ISBN 978-80-8105-329-0.

ZAUŠKOVÁ, A. – RYBANSKÝ, R. 2012. I. Informačné prostredie a informačné systémy. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-337-5.

RYBANSKÝ, R. – PRAJOVÁ, V. – ŠČASNOVIČOVÁ, I. 2011. Elements of the brand. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. ISSN 1726-9679, Vienna : DAAAM International, 2011. ISBN 978-3-901509-83-4.

RYBANSKÝ, R. 2013. Project management certification in wood industry enterprises. In Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing. Częstochowa : International Association for Economics and Manage, 2013. ISBN 978-83-63978-05-1.

RYBANSKÝ, R. – PRAJOVÁ, V. 2009. Marketing v čase globalizácie. In Masmediálna komunikácia a realita III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5.

RYBANSKÝ, R. – PRAJOVÁ, V. 2010. Future of Marketing Communications. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-161-6.

RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. 2010. Marketingová komunikácia a jej trendy vývoja. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-161-6.

RYBANSKÝ, R. 2010. Riziko v kontexte marketingovej komunikácie. In K problémom mediálnej komunikácie II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.

RYBANSKÝ, R. 2010. Význam komunikácie v projektovom riadení. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

ONDRUŠOVÁ, M. – RYBANSKÝ, R. 2012. Nové trendy v technológiách výroby v automobilovom priemysle. In Diskurzy v masmediálnych štúdiách. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-439-6.

RYBANSKÝ, R. – ONDRUŠOVÁ, M. 2012. The changes of tools structure of marketing communication in the furniture industry. In Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. ISBN 978-80-8105-375-7.

KUSÁ, A. – DANECHOVÁ, Z. – RYBANSKÝ, R. 2013. Globalizácia – príležitosť na otvorené inovácie a ich komunikáciu. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013.

MÁLIKOVÁ, I. – RYBANSKÝ, R. 2013. Využitie personálneho marketingu v malých a stredných podnikoch na Slovensku. In Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality. Trnava : KON-PRESS, 2013. ISBN 978-80-85413-77-9.

RYBANSKÝ, R. – PRAJOVÁ, V. 2010. Communication with customers via brand. KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2010. ISBN 978-83-7729-058-3.

RYBANSKÝ, R. – PRAJOVÁ, V. – ŠČASNOVIČOVÁ, I. 2011. Marketing communication in 21. century. KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michal Koliński, 2011. ISBN 978-83-7729-120-7.

RYBANSKÝ, R. – NEMETZOVÁ, E. 2013. Implementácia integrovanej marketingovej komunikácie do riadenia ľudských zdrojov. Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński, 2013. ISBN 8-83-7729-209-9.

RYBANSKÝ, R. – MÁLIKOVÁ, I. 2010. Finančný manažment. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-190-6.

Rybanský, R. – Máliková, I. 2010. Finančný manažment. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 122 s. ISBN 978-80-8105-190-6.

RYBANSKÝ, R. – ŠČASNOVIČOVÁ, I. 2011. Základy manažmentu. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-242-2.

RYBANSKÝ, R. 2010. Úloha HR marketingu v projektovom manažmente marketing vs. projektový manažment. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-205-7.

KYSELICA, P. – ROHÁČ, M. – HUDÁK, P. – PTAČIN, J. – RYBANSKÝ, R. – JÁNOŠOVÁ, D. 2011. Marketingová komunikácia v športe. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

RYBANSKÝ, R. 2011. Synergia marketingových aktivít ako predpoklad efektívnej komunikácie značky Nescafé Dolce Gusto. In Zborník diplomových prác. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-216-3.

POCISKOVÁ, M. – RYBANSKÝ, R. 2013. Media mix politických strán z pohľadu marketingovej komunikácie. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

CHLPEKOVÁ, V. – RYBANSKÝ, R. 2013. Media relations ako kľúčový prvok PR. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

BOTOLOVÁ, M. – RYBANSKÝ, R. 2013. Spoločenská zodpovednosť médií na Slovensku. In Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

RYBANSKÝ, R. 2010. Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia v akademickom roku 2009/2010. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-223-1.

RYBANSKÝ, R. 2011. ŠVOUK 2011. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-258-3.

RYBANSKÝ, R. 2012. Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. ISBN 978-80-8105-375-7.

RYBANSKÝ, R. 2013. Marketing identity. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-554-6.

RYBANSKÝ, R. - BALNOVÁ, E. 2014. Krízový manažment vo finančných inštitúciách. In: Bezpieczenstwo wspolczesnego swiata: rozne wymiary bezpieczenstwa. Poznaň: Wydadawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Handlu i Uslug, 2014. ISBN 978-83-61449-49-2.

RYBANSKÝ, R. - MÁLIKOVÁ, I. 2014. The influence of media on consumer buying hehavior. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

RYBANSKÝ, R. - MÁLIKOVÁ, I. 2014. Vplyv globalizácie médií na nákupné správanie spotrebiteľov. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky  ´14. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0927-6.

RYBANSKÝ, R. - MÁLIKOVÁ, I. 2014. Využitie inovácií v oblasti získavania zamestnancov v on-line prostredí. In: Otvorený inovačný proces: podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

 

Predmety

  • Základy manažmentu -
  • Manažment a marketing -

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FAGA: Nové trendy budovania imidžu obchodného subjektu v oblasti automobilového priemyslu

VEGA: Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality

Oznamy