Ing. Robert Halenár, PhD.

odborný asistent

Katedra teórie digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

JAMA Zborovňa 1

štvrtok, 11:45 - 13:15 hod.

Dr. Robert Halenár svoje výskumné aktivity zameriava na oblasť informačných technológií a ich aplikácie, informačných systémov, databáz a dátových skladov, spracovania dát, modelovania a programovania. V roku 2013 mu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil úžitkový vzor pre Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov a v súčasnosti prebieha konanie o zápise patentu. Je členom medzinárodných organizácií IAENG (International Association of Engineers a IACSIT (International Association of Computer Science and Information Technology) a pôsobí ako člen vedeckých výborov na viacerých medzinárodných konferenciách.

Absolvoval automatizáciu a riadenie na MTF STU v Trnave, v rovnakom študijnom programe získal i akademický titul PhD. (2009). V súčasnosti pracuje na FMK UCM ako odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie. Zúčastňuje sa domácich a zahraničných konferencií a jeho publikačné aktivity sa sústreďujú na rozvoj aplikácií informačných a komunikačných technológií v praxi.

Oblasti záujmu: automatizované spracovanie dát, elektronická ochrana autorských práv, transformácia dát v prostredí Matlab

 

Publikácie

Halenár, R. 2010. Methods of data warehouses building for university purpose. In Infokommunikacionnye technologii v nauke, proizvodstve i obrazovanii. ISSN 2219-293X, Stavropoľ : Izdateľstvo Severo-Kavkazskogo gosudar, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 154-157.

Halenár, R. 2011. Improved ETL process in KDD. In Aktuaľnyje problemy i innovacii v ekonomike, upravlenii, obrazovanii, informacionnych technologijac. ISSN 2074-1685, Stavropoľ : NOU VPO CevKavGTI, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 82-85.

HALENÁR, R. 2012. Matlab Routines Used for Real Time ETL Method. In Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336, Durtnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2012.

HALENÁR, R. 2012. Real Time ETL Improvement. In International Journal of Computer Theory and Engineering. ISSN 1793-821X, 2012.

Halenár, R. 2012. Matlab possibilities for real time ETL method. In Acta Technica Corviniensis: Bulletin of Engineering. ISSN 2067-3809, Hunedoara : University Politehnica Timisoara, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 51-53.

Halenár, R. 2010. Zavádzanie údajov do dátového skladu a ich testovanie. In Journal of Information Technologies. ISSN 1337-7469, Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, roč. 2009, č. 2, s. 7-14.

Halenár, R. 2010. Fáza extrakcie a spracovanie dát zo systémov OLTP pre použitie v DWH. In Journal of Information Technologies. ISSN 1337-7469, Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 18-24.

HALENÁR, R. 2012. Dynamicky generované tabuľky dimenzií a ich využitie v marketingu. In Journal of Information Technologies. ISSN 1337-7469, Trnava : Katedra informatiky FPV UCM v Trnave, 2012.

HALENÁR, R. 2012. Návrh dátového skladu pre ukladanie informácií o pacientoch. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012.

TRNKA, A. – HALENÁR, R. 2012. Zisťovanie vplyvu fyzickej aktivity na psychickú pohodu vysokoškolákov metódami dolovania dát. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012.

Halenár, R. 2013. Spracovanie údajov o predaji liečiv procesmi ETL v reálnom čase. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 38-44.

Halenár, R. 2011. Contribution of Near Real Time ETL. In 2011 International Conference on Database and Data Mining (ICDDM 2011). Sanya : Steve Thatcher and Liu Guiping, 2011, roč. 2011, s. 243-247. ISBN 978-1-4244-9610-5.

Halenár, R. Tollerance coefficients of stability in linear dynamic system calculated in Matlab environment. In Advanced Technologies in Manufacturing, Engineering and Materials. Zurich-Duraten : Trans Tech Publications, roč. 2013, s. 1869-1872. ISBN 978-3-03785-800-4.

HALENÁR, R. 2013. Tollerance of linear dynamic system calculated in Matlab environment. In Industrial Instrumentation and Control Systems II. Zürich-Duraten : Trans Tech Publications, 2013. ISBN 978-3-03785-751-9.

HALENÁR, R. 2012. Dynamicky generované tabuľky dimenzií a ich využitie v marketingu. In Inovácie a vedomostná spoločnosť/digitálny marketing – udržateľný rast a návrat investícií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-454-9.

HALENÁR, R. 2013. Matlab ako efektívny nástroj spracovania a zlučovania dát z rôznych dátových zdrojov. In Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

HALENÁR, R. 2013. Súčasné možnosti pri vytváraní web stránky spoločnosti. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-554-6.

HALENÁR, R. 2012. MATLAB – Properties of dynamical systems : research of dynamic system properties. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. ISBN 978-3-659-18082-8.

HALENÁR, R. - Duchoňová, Z.2011. Návrh a tvorba informačného systému kníhkupectva. In: Zborník prác: celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-238-5.

HALENÁR, R. - LUKOVIČOVÁ, L. 2011. Návrh a tvorba informačného systému pre realitnú kanceláriu. In: Zborník prác: celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-238-5.

HALENÁR, R. - MATYUS, R. 2011. Návrh databázy pre redakčný systém. In: Zborník prác: celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-238-5.

HALENÁR, R. 2014. Ochrana autorských práv fotografického diela v online prostredí. In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978- 80-8105-583-6.

HALENÁR, R. 2014. Porovnanie metód steganografie implementovanej v prostredí Matlab. In: MMK 2014: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

HALENÁR, R. - KOZÁR, M. 2010. Portál elektronického obchodu. In: Zborník abstraktov: celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-171-5.

HALENÁR, R. - ŠIMON, M. 2011. Riešenia informačnej ochrany priemyselných počítačových sietí. In: Journal of Information Technologies. ISSN 1337-7469.

HALENÁR, R. 2014. Steganography used for copyright protection in Matlab environment. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

 

 

Predmety

  • Masmediálna informatika - 1. ročník Bc. KOMU
  • Mediálna informatika - 1. ročník Bc. TEDI
  • Masmediálne a informačné systémy - 2. ročník Bc. MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

Pobyty

Erasmus: Prednáška na Univerzite Bielsko-Biala, Bielsko-Biala, 16.05.2006 - 18.05.2006

Ocenenia

Ostatné: Úžitkový vzor - Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov: Journal of Information Technologies

Členstvo vo prog. výbore svetového kongresu/konf.: Steering Chair of the 2012 International Cobference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET2012)

Členstvo v prog. výbore medzinárodného kongr./konf: Steering Chair of the 2012 International Cobference on Nanomaterials and Electronics Engineering(ICNEE2012)

Členstvo v prog. výbore medzinárodného kongr./konf: Steering Chair of the 2013 International Cobference on Information nd Knowledge Management(ICIKM2013)

Členstvo v prog. výbore medzinárodného kongr./konf: Steering Chair of the 2013 International Cobference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET2013)

Členstvo v prog. výbore medzinárodného kongr./konf: Steering Chair of the 2013 International Cobference on Smart Grid Systems (ICSGS2013)

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: Senior Member 80340192 of International Association of Computer Science an Information Technology IACSIT

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: Member 111178 of International Association of Engineers IAENG

Oznamy