Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.

odborná asistentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama 1 zborovňa

Doktorka Renáta Miklenčičová sa venuje problematike riadenia vzťahov so zákazníkmi, marketingu, marketingovému manažmentu, zelenému manažmentu, internetovému obchodu a kreativite.

Vyštudovala TU vo Zvolene v roku 2003 so zameraním na  Marketing a obchod. Doktorandské štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce: „Návrh metodiky merania ukazovateľov výkonnosti CRM“ na TU vo Zvolene v roku 2008.

Od roku 2011 pracuje na Katedre marketingovej komunikácie FMK ako odborná asistentka. Je riešiteľkou viacerých medzinárodných a domácich vedeckých projektov. Absolvovala študijné pobyty na VŠFS a ČZU v Prahe. Vyučuje predmety marketingový manažment a riadenie vzťahov so zákazníkmi v študijnom programe marketingová komunikácia.

Oblasti záujmu: CRM, spokojnosť zákazníkov, zelený manažment, marketingový manažment, elektronické nakupovanie, internetový obchod a kreativita v manažmente.

 

Publikácie

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. – MAŤOVÁ, H. – MIKLENČIČOVÁ, R. – OLŠIAKOVÁ, M. – DOVČÍKOVÁ, A. 2011. Hodnotenie výkonnosti inovačných a marketingových procesov v malých a stredných podnikoch. Data Service, 2011. ISBN 978-80-970603-1-2.

Miklenčičová, R. 2012. Meranie ukazovateľov výkonnosti CRM. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnava, 2012. 148 s. ISBN 978-80-8105-412-9.

ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. – MADLEŇÁK, A. – BEZÁKOVÁ, Z. – MENDELOVÁ, D. 2013. Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

MIKLENČIČOVÁ, R. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2012. Medonosný marketing. In Spolupráca univerzít a podnikov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-436-5.

MIKLENČIČOVÁ, R. Hodnotenie výkonnosti CRM v podmienkach konkrétneho podniku. In Obchod a financie 2013. Praha : Praha: Česká zemnědělská univerzita v Praze, roč. 2013, s. 94-101. 8 s. ISBN 978-80-231-2383-4.

MIKLENČIČOVÁ, R. – ČAPKOVIČOVÁ, B. Evaluaction of peroformance and efficiency of the CRM. In Review of ApptiedSocio-Economic Research. Bukurešť, Rumunsko, 2013, roč. 2013, č. 5, 8 s. ISBN 2247-6172.

ZAUŠKOVÁ, A. – KUSÁ, A. – MAŤOVÁ, H. – MIKLENČIČOVÁ, R. – OLŠIAKOVÁ, M. 2011. Audit inovačních a marketingových procesů v MSP SR. In Obchod a finance 2011. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. ISBN 978-80-213-2235-6.

MIKLENČIČOVÁ, R. – ČAPKOVIČOVÁ, B. Interakcia environemnátlneho manažmentu a zelených inovácií. In Podnikanie a a inovácie podnikateľských aktivít VII..  Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania, roč. 2013, s. 73-78. 6 s. ISBN 978-80-89372-50-8.

MIKLENČIČOVÁ, R. – KRAĽOVIČOVÁ, D. Inovácie v marketingovej komunikácii – špecifiká product placementu a guerilla komunikácie. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, roč. 2012, 7 s.

MIKLENČIČOVÁ, R. – ZAUŠKOVÁ, A. Tvorivosť v inovačnom procese. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Trnava: FMK, UCM, 2012, roč. 2012, s. 204-213. 10 s. ISBN 978-80-8105-430-3.

ZAUŠKOVÁ, A. – MIKLENČIČOVÁ, R. 2011. Audit inovačných procesov vo vybraných slovenských podnikoch. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2011.

MIKLENČIČOVÁ, R. 2012. Senior – zákazník cestovného ruchu. In Zodpovednosť v podnikaní/partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-451-8.

MIKLENČIČOVÁ, R. 2013. Vnímanie environmentálneho označovania produktov generáciou 50+. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-554-6.

MIKLENČIČOVÁ, R. 2013. Vplyv enviromentálnych označení produktov na generáciu 50 +. In Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky,13, 2013, roč. 2013, s. 426-431. 6 s.

MIKLENČIČOVÁ, R. 2014. Kreativita a inovácie v podnikateľských subjektoch. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0927-6.

MIKLENČIČOVÁ, R. 2014. Úloha kreativity v inovačných procesoch podnikateľských subjektoch. In: Otvorený inovačný proces: podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

MIKLENČIČOVÁ, R. 2014. Vplyv enviromentálneho označovania produktov na seniorov. In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. ISBN 978-80-8075-687-1.

Predmety

  • Marketingový manažment - 1. ročník Mgr. MARK
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi - 1. ročník Mgr. MARK

Projekty

FPVV: Spotrebiteľské správanie seniorov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Prednáškový pobyt, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 24.09.2012 - 28.09.2012

Erasmus: Prednáškový pobyt, Univerzita Jana Amosa Komenského Praha, 10.06.2013 - 14.06.2013

Oznamy