Mgr. Petra Polievková, PhD.

odborná asistentka

Mgr. Petra Polievková, PhD.

Konzultačné hodiny:

Kancelária:

 

Publikácie

VRABEC, N. – POLIEVKOVÁ, P. – MORAVČÍKOVÁ, M. 2013. The role of media literacy development as a part of religious education curriculum. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2013, roč. 9, č. 5, s. 211-223.

POLIEVKOVÁ, P. 2013. Koncepcia učebnice mediálnej výchovy pre základné školy (východiská, zásady a ukážka spracovania). In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-478-5.

POLIEVKOVÁ, P. 2013. Televízna politicko-diskusná relácia ako žánrová a/alebo formátová kategória. In Naukowy Przegląd Dziennikarski. ISSN 2084-8064, Rzeszów : Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, 2013.

POLIEVKOVÁ, P. 2010. Mediálna výchova v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. ISSN 1335-2040, Bratislava : Vydavateľstvo SJLŠ, 2010.

POLIEVKOVÁ, P. 2012. Využitie dobovej tlače vo vyučovaní dejepisu. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2012.

POLIEVKOVÁ, P. 2009. Reflexia o (ne)potrebnosti mediálnej výchovy v obsahu (formálneho) vzdelávania. In Zborník teologických štúdií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka te, 2009. ISBN 978-80-555-0112-3.

POLIEVKOVÁ, P. 2010. Poznámky k integrácii mediálnej výchovy do učebného obsahu iného vyučovacieho predmetu zaznamenané v kontexte experimentálne odučenej vyučovacej hodiny. In Theologos. ISSN 1335-5570, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010.

POLIEVKOVÁ, P. 2013. Stereotypnosť ako podstata mediálneho politického diskurzu. In: Media i spoleczenstwo=Media and society. ISSN 2083-5701.

POLIEVKOVÁ, P. 2013. Stereotypnosť zobrazovania Osvienčimu v súčasnej tlači. Aplikácia mediálnej výchovy v učebnom obsahu dejepisu. In: Pedagogické rozhľady: odborno-metodický časopis. ISSN 1335-0404.

 

Predmety

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

Oznamy