Mgr. Peter Vaško,

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

zborovňa č.1 JAMA

Magister Peter Vaško sa na akademickej pôde venuje najmä téme inovácií a zelených inovácií.

Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FMK UCM. V súčasnosti je denným doktorandom a podieľa na výučbe predmetov organizácia mediálnych podujatí a základy marketingu, je členom Kabinetu eventov, spolupracuje na oceneniach Granátt a Briliantt a pôsobí vo viacerých projektoch.

Oblasti záujmu: spoločenská zodpovednosť firiem, životné prostredie, inovácie, organizovanie podujatí.

 

Publikácie

VAŠKO, P., HOLLÝ, J., FAŠKOVÁ, V.: Kruhová ekonomika. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014. Hradec Králové : Magnanimitas, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

VAŠKO, P.: Krízový manažment, krízová komunikácia a ich využitie. In: Zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie IV. Nitra : FF UKF Nitra, 2014. ISBN 978-80-558-0756-0.

VAŠKO, P.: Zelené inovácie - ich aplikácia a dopad pri ekologickej modernizácii spoločnosti. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity 2014. Smolenice : FMK UCM Trnava, 2014. ISBN 978-80-8105-668-0.

VAŠKO, P.: Migrácia pracovnej sily v podmienkach globalizovanej spoločnosti. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej e-konferencie Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu. Trenčín : TU Alexandra Dubčeka Trenčín, 2014. ISBN 978-80-8075-687-1.

Predmety

  • Organizácia mediálnych podujatí - 2. ročník Bc. VZME
  • Základy marketingu I., II. - 1. ročník Bc. MARK

Oznamy