PhDr. Peter Murár, PhD.

odborný asistent

Katedra teórie digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. Zborovňa 1

streda, 9:00-11:00 hod.

Linked In: pmurar

Web: muro.sk

Doktor Peter Murár sa venuje sa adaptácii obsahu pre digitálne médiá a jeho doručeniu medzi ľudí. Preto ho tiež zaujíma, ako sa používatelia správajú v digitálnom prostredí. V rokoch 2009 – 2011 skúmal aktivitu slovenských firiem na Twitteri. Je autorom Mapy slovenských firiem na Twitteri a monografie Marketing na Twitteri. Vplyvom rôznych okolností sa v poslednom období vracia k oblasti, v ktorej bol aktívny v  minulosti – použiteľnosti webu a user experience (UX).

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM. Niekoľko rokov pôsobil ako webový manažér pre Slovenský skauting a ako marketér vo WebSupporte.

V súčasnosti pôsobí na Katedre digitálnych hier FMK UCM. Vyučuje predmety týkajúce sa online marketingu a informatiky.

Oblasti záujmu: UX, online marketing

 

Publikácie

2017

Marketingové výzvy web stránok / Peter Murár ; recenzenti: Andrej Trnka, Andrej Miklošík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 166 s. - ISBN 978-80-8105-871-4.

2016

Chat as a communication-marketing platform for academic institutions / Peter Murár, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 107-116.

Bannerová reklama = Banner advertising / Peter Murár, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 20-22.

Facebook (sociálna sieť) = Facebook (social network) / Peter Murár, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 64-66.

Instagram (sociálna sieť) = Instagram (social network) / Peter Murár, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 88-91.

Twitter (sociálna sieť), mikroblogovanie = Twitter (social network), microblogging / Peter Murár, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 208-210.

2015

Využívanie digitálnych zdrojov: Etický rámec digitálnych domorodcov = Using the Digital Sources: Ethical Framework the Digital Natives / Peter Murár, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 379-393 [CD-ROM].

Gamification as a stimulator of a full-fledged use of online services / Peter Murár, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 503-512.

Skúsenosti so službou Edmodo vo vzdelávaní študentov marketingovej komunikácie / Peter Murár, 2015.
In: Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostredia : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou / editori: Daniela Hrehová, Anna Jenčová. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Katedra spoločenských vied, 2015. - ISBN 978-80-553-2221-6, S. 164-176.

2014

Social media audience's influence on journalism / Peter Murár, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 185-193.

Stav mobilného webu na slovenských univerzitách = Current State Of The Mobile Web In The Slovak Universities / Peter Murár, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 51-59.

Dôležitosť mobilného webu pre vzdelávacie inštitúcie / Peter Murár, 2014.
In: MARVI : marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2014 : zborník prednášok a príspevkov / zostavovateľ Peter Kolarovszki, Emília Madudová, Monika Ďugelová ; recenzenti Tatiana Čorejová, Iveta Kremeňová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. - ISBN 978-80-554-0937-5, S. 122-127 [CD-ROM].

2013

Sociálne médiá ako platforma zapájania komunity do tvorby mediálneho obsahu = Social media as a platform of community engagement in content creation / Peter Murár, 2013.
In: Zväčšenina: médiá ako komodita - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-479-2, S. 196-205.

Predmety

  • Online marketing 1 - 4 - 2. Bc., 3 Bc. MARK
  • Tvorba web stránok - 2. Bc., MARK, KOMU
  • Marketingová informatika - 2. Bc., MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FAGA: Slovenské médiá v prostredí mikroblogovcej služby Twitter

Pobyty

Erasmus: Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Political Science, Lublin, 28.04.2015 - 01.05.2015

Erasmus: University of Lucian Blaga, Sibiu, 8.5.2015 - 11.5.2017

Ocenenia

Ostatné: Granátové jablko 2016

Oznamy