PhDr. Oľga Škvareninová, PhD.

odborná asistentka

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, Zborovňa 2

utorok, 12.15 - 13.00 hod.

štvrtok, 12.15 - 13.00 hod.

Web: www.olgaskvareninova.sk

Doktorka Oľga Škvareninová sa profesionálne venuje psycholingvistike, štylistike, rétorike, jazykovej kultúre a neverbálnej komunikácii. Spolupracuje s organizáciami, štátnymi inštitúciami a médiami ako mediálna trénerka a analytička. Absolvovala stáže v Európskom parlamente v Bruseli, na Inštitúte jazykovedy Viedenskej univerzity a na Univerzite Karlovej v Prahe. Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV a Slovenského syndikátu novinárov.

Vyštudovala odbor slovenčina – angličtina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj vedeckú hodnosť kandidáta vied a titul PhDr. Pôsobila na Filozofickej a Právnickej fakulte UK a na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity. Vo Viedni spolupracovala aj s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Rakúsku.

Na FMK UCM vyučuje v bakalárskom i magisterskom stupni v programe masmediálna komunikácia a po anglicky v programe media relations.

Oblasti záujmu: reč tela, pragmatika komunikácie, mediálny prejav.

 

Publikácie

ŠKVARENINOVÁ, O. Rečová komunikácia, 2. vyd.. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 165 s. ISBN 80-08-02228-0.

ŠKVARENINOVÁ, O. Interkultúrne rozdiely v neverbálnej komunikácii. In Komunikácia firmy v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., s. 1-24. ISBN 978-80-89182-15-2.

ŠKVARENINOVÁ, O. Neverbálna komunikácia počas obchodných rokovaní. In Komunikácia firmy v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., s. 1-24. ISBN 978-80-89182-15-2.

ŠKVARENINOVÁ, O. Gestikulácia v rečníckom prejave. In Veľká kniha rétoriky pre riaditeľov škôl. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., s. 1-28. ISBN 80-968206-4-8.

ŠKVARENINOVÁ, O. Gramatika dyadického textu. In Stylistyka. Poľsko, č. 4, s. 204-209.

ŠKVARENINOVÁ, O. Zvukové prostriedky v masmediálnej komunikácii. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, MASS MEDIA SCIENCE pri KŽ FF UK, roč. 46, č. 1-2, s. 41-50.

ŠKVARENINOVÁ, O. Variácie komunikačných rolí ako výrazový prostriedok v masmediálnej štylistike. In Žurnalistika XXV – XXVI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, s. 135-142. ISBN 80-223-1685-7.

ŠKVARENINOVÁ, O. Barriers in nonverbal communication in international scientific cooperation. In Communication in International R&D Projects. A Perspective from Social Sciences and Humanities. Brno : Společnost pro odbornou literaturu – Barrist, s. 53-60. ISBN 978-80-87029-28-2.

ŠKVARENINOVÁ, O. Presvedčovanie v masmédiách prostredníctvom neverbálnej komunikácie. In Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. 213-217. ISBN 80-7368-101-3.

ŠKVARENINOVÁ, O. Priestor a komunikát. In Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 146-153. ISBN 80-8083-184-X.

ŠKVARENINOVÁ, O. Komunikácia futbalových trénerov. In Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 332-336. ISBN 978-80-8083-456-2.

ŠKVARENINOVÁ, O. Interkultúrne aspekty prekladu neverbálnych komunikačných prostriedkov. In Preklad ako kultúrna a literárna misia. Bratislava : Univerzita Komenského, s. 173-181. ISBN 978-80-223-2785-5.

ŠKVARENINOVÁ, O. Obrázkový slovník slovenčiny. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 239 s. ISBN 80-08-00913-6.

ŠKVARENINOVÁ, O. Paronymický slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 213 s. ISBN 80-08-02828-9.

ŠKVARENINOVÁ, O. 2014. Rečová komunikácia. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-632-1.

ŠKVARENINOVÁ, O. 2010. Predpoklad ako kultúrna a literárna misia. In: zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2010. ISBN 978-80-223-2785-5.

ŠKVARENINOVÁ, O. 2014. O používaní terminológie v médiách: medzi pojmami a dojmami. In: Humanizačné aspekty elektronických médií- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-584-3.

Predmety

  • Jazyková kultúra – 1. ročník Bc. MARK
  • Verbálne komunikačné praktikum I., II. – 1. ročník Mgr. KOMU
  • Psychológia médií – 1. ročník Bc. VZME
  • Sociálno-kultúrne kontexty komunikácie – 1. ročník Bc. VZME
  • Systém práce tlačových médií – 2. ročník Bc. VZME
  • Tvorba mediálnej správy – 2. ročník Bc. VZME
  • Neverbálna komunikácia – 2. ročník Bc. KOMU, MARK

Projekty

VEGA: Rétorika ústneho a písomného prejavu

VEGA: Neverbálna komunikácia

VEGA: Masmediálna komunikácia

Pobyty

Iné: Viedenská univerzita, Inštitút jazykovedy, Rakúsko, 01.06.1993 - 30.06.1993

Iné: Viedenská univerzita, Inštitút jazykovedy, Rakúsko, 01.05.1995 - 31.05.1995

Iné: Viedenská univerzita, Inštitút jazykovedy, Rakúsko, 01.09.1999 - 24.09.1999

Iné: Európsky parlament v Bruseli, Belgicko, 06.11.2005 - 08.11.2005

Iné: Európsky parlament v Bruseli, Belgicko, 26.11.2007 - 28.11.2007

Erasmus: Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied, Česko, 08.12.2014 - 12.12.2014

Ocenenia

Pozvánka na verejnú prednášku alebo seminár: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – pobočka Nitra: prednáška Rč mužov a žien

Pozvaná prednáška v zahraničí: Ostravská univerzita: prednáška Komunikácia s médiami a v médiách

Pozvánka na verejnú prednášku alebo seminár: Výstava OKO: prednáška Rýchlokurz čítania z očí

Pozvaná prednáška v zahraničí: Viedeň, Österreichisch-slowakischer Kulturverein: prednáška Komunikácia bez slov

Pozvánka na verejnú prednášku alebo seminár: Právnická fakulta Univerzity Komenského: workshop Simulovaný pracovný pohovor

Pozvaná prednáška v zahraničí: Viedenská univerzita, Deň otvorených dverí: prednáška Schnupperkurs Slowakisch

Pozvánka na verejnú prednášku alebo seminár: Filozofická fakulta UCM: prednáška Neverbálna komunikácia v lingvistických súvislostiach

Členstvo v porote: Hovorca roka: členka poroty 2. ročníka

Členstvo v porote: Štúrov Zvolen, 8. ročník: predsedníčka poroty 2. kat.

Členstvo v porote: Krajská prehliadka programov zborov pre občianske záležitosti

Členstvo v porote: Celoslovenský festival programov zborov pre občianske záležitosti

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 1. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 2. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 3. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 4. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 5. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 6. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 7. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 8. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 9. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 10. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 12. roč.

Členstvo v porote: Rozprávkové vretienko - medzinárodná súťaž v prednese rozprávky, 14. roč.

Členstvo v porote: Podjavorinskej Bzince: súťaž v prednese, 13. roč.

Citácie evidované v SCOPUS alebo výstupoch B: Rečová komunikácia, 1. vyd.

Poverenie zorganizovať medzinárodnú konferenciu: Štylistika neverbálnej komunikácia

Poverenie zorganizovať medzinárodnú konferenciu: Preklad ako kultúrna a literárna misia

Oznamy